นายพิตรพิบูล สิริเรืองธนชัย

นายกเทศมนตรีตำบลป่าติ้ว

นายธงชัย ไมตรีแพน

รองนายกเทศมนตรี

นายยุทธนเดช สุกิตติยาโน

รองนายกเทศมนตรี

นายถนอมทรัพย์ อินวงศ์ตระกูล

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

Copyright © 2015 nickname.it All rights reserved.