พันจ่าตรีสมาน ยิ่งยงค์

ปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานท้องถิ่น(ระดับกลาง))

นางสาวชุติญา พูลเชื้อ

หัวหน้าสำนักปลัด

(นักบริหารงานทั่วไป(ระดับต้น))

จ่าเอกสุรกิต บุญตา

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นักบริหารงานทั่วไป(ระดับต้น))

นางกัญญลักษณ์ สัตย์ซื่อ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวกิ่งแก้ว พลเยี่ยม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

นางนุชจิรา จารุวงค์

นักจัดการงานทะเบียนชำนาญการ

นายอนุวัฒน์ สัตย์ซื่อ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายธนาวุฒิ ธนภัทรทินประภา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวนุชนารถ สุนารักษ์

คนงานทั่วไป

นายทิฐินันท์ อ่างทอง

คนงานทั่วไป

นางชัชชญา อุดมลาภ

คนงานทั่วไป

นายนิรันดร์ แพงมี

คนงานทั่วไป

นายพิทักษ์ ประสงค์ทรัพย์

คนงานทั่วไป

น.ส.สุนทร ดอกดก

คนงานทั่วไป

นายโอภาส วงศ์ใส

คนงานทั่วไป

 

นายเจริญทรัพย์ อินอ่อน

คนงานทั่วไป

นางอรพิน อินทร์ขาว

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นักบริหารงานคลัง(ระดับต้น))

นางสมปอง ศุภเสถียร

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นักบริหารงานคลัง(ระดับต้น))

นางนวพร  เข็มแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

น.ส.นริตา ทิคะชน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นายกิตติศัพท์ โลหะสาร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายประนม อุ้มบุญ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นักบริหารงานช่าง(ระดับต้น))

นายวสุ วิเศษ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายเอกศิษฐ์ อนุวิทจารุโรจน์

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นางวีณา ยิ่งยงค์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง

นายนรินทร์ มูลชาติ

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายบุญยิ่ง ทุ่มโมง

คนงานทั่วไป

 นายชำนาญ ต้นุบญ

คนงานทั่วไป

นายปวีณ์ ยั่งยืน

คนงานทั่วไป

นายบุญโฮม ศิริวิ

คนงานทั่วไป

นายประณีต ลี้ลับ

คนงานทั่วไป

จ่าเอกเศรษฐไชย มีมา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข(ระดับต้น)) รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางกาญจนา มงคลเสริม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายพิมล วงษ์คำชาว

พนักงานขับรถ (ทักษะ)

นางณัฐณิชา เทพมณี

คนงานทั่วไป

นายศราวุฒิ สุภาพรม

คนงานทั่วไป

นายบุญเกิด สิงห์แก้ว

คนงานทั่วไป

พันจ่าตรีสมาน ยิ่งยงค์

ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น (ระดับกลาง)) รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางศิระวุฒิ บุญกุศล

ครู คศ.1

นางวิชุดา สัตย์ซื่อ

ครู คศ.1

นางนงรักษ์ นนทะคุณ

ครู คส.1

นางพิศมัย หอมหวล

ครูผู้ช่วย

นางณัชธฤดี สุขสาย

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางกฤษณา สารินทร์

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวยุภารัตน์ ชินบรรเทา

คนงานทั่วไป

นางกรรณิการ์  จักรไชย
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

 นางภัทรวดี มีมา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายวิรัลพัชร สิริเรืองธนชัย

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวศิริพร ศิริวิ

คนงานทั่วไป

Copyright © 2015 nickname.it All rights reserved.