พันจ่าตรีสมาน ยิ่งยงค์

ปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานท้องถิ่น(ระดับกลาง))

นางสาวชุติญา พูลเชื้อ

หัวหน้าสำนักปลัด

(นักบริหารงานทั่วไป(ระดับต้น))

จ่าเอกสุรกิต บุญตา

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นักบริหารงานทั่วไป(ระดับต้น))

นางกัญญลักษณ์ สัตย์ซื่อ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวกิ่งแก้ว พลเยี่ยม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

-

นักจัดการงานทะเบียนชำนาญการ

นายอนุวัฒน์ สัตย์ซื่อ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายธนาวุฒิ ธนภัทรทินประภา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวนุชนารถ สุนารักษ์

คนงานทั่วไป

นายทิฐินันท์ อ่างทอง

คนงานทั่วไป

นางชัชชญา อุดมลาภ

คนงานทั่วไป

นายนิรันดร์ แพงมี

คนงานทั่วไป

นายพิทักษ์ ประสงค์ทรัพย์

คนงานทั่วไป

น.ส.สุนทร ดอกดก

คนงานทั่วไป

นายโอภาส วงศ์ใส

คนงานทั่วไป

 

นายเจริญทรัพย์ อินอ่อน

คนงานทั่วไป

Copyright © 2015 nickname.it All rights reserved.