นางชิตใจ เสียมหงษ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

-

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นักบริหารงานคลัง(ระดับต้น))

นางนวพร  เข็มแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

น.ส.นริตา ทิคะชน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นายกิตติศัพท์ โลหะสาร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

Copyright © 2015 nickname.it All rights reserved.