นางชิตใจ เสียมหงษ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

-

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางนวพร  เข็มแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวนริตา ทิคะชน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นายกิตติศัพท์ โลหะสาร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

Copyright © 2015 nickname.it All rights reserved.