จ่าเอกเศรษฐไชย มีมา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข(ระดับต้น)) รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางกาญจนา มงคลเสริม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายพิมล วงษ์คำชาว

พนักงานขับรถ (ทักษะ)

นางณัฐณิชา เทพมณี

คนงานทั่วไป

นายศราวุฒิ สุภาพรม

คนงานทั่วไป

นายบุญเกิด สิงห์แก้ว

คนงานทั่วไป

 

Copyright © 2015 nickname.it All rights reserved.