จ่าเอกเศรษฐไชย มีมา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางกาญจนา มงคลเสริม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

-

พนักงานขับรถ (ทักษะ)

นายศราวุฒิ สุภาพรม

คนงานทั่วไป

 

Copyright © 2015 nickname.it All rights reserved.