พันจ่าตรีสมาน ยิ่งยงค์

ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางศิระวุฒิ ศิริแสง

ครู

นางวิชุดา สัตย์ซื่อ

ครู

นางนงรักษ์ นนทะคุณ

ครู

นางพิศมัย หอมหวล

ครู

นางณัชธฤดี สุขสาย

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางกฤษณา สารินทร์

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางปุณยนุช ทองดวง

คนงานทั่วไป

นางกรรณิการ์  จักรไชย
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

 นางภัทรวดี มีมา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายวิรัลพัชร สิริเรืองธนชัย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสาวศิริพร ศิริวิ

คนงานทั่วไป

Copyright © 2015 nickname.it All rights reserved.