พันจ่าตรีสมาน ยิ่งยงค์

ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น (ระดับกลาง)) รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางศิระวุฒิ บุญกุศล

ครู คศ.1

นางวิชุดา สัตย์ซื่อ

ครู คศ.1

นางนงรักษ์ นนทะคุณ

ครู คส.1

นางพิศมัย หอมหวล

ครูผู้ช่วย

นางณัชธฤดี สุขสาย

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางกฤษณา สารินทร์

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวยุภารัตน์ ชินบรรเทา

คนงานทั่วไป

นางสาวกรรณิการ์  ประชุมชัย
พนักงานจ้างทั่วไป

 นางภัทรวดี มีมา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายวิรัลพัชร สิริเรืองธนชัย

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวศิริพร ศิริวิ

คนงานทั่วไป

Copyright © 2015 nickname.it All rights reserved.