โยบายของนายกเทศมนตรีตำบลป่าติ้ว

นายพิตรพิบูล สิริเรืองธนชัย นายกเทศมนตรีตำบลป่าติ้ว

แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลป่าติ้ว เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

 

..................................................................................

 

๑. นโยบายด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

(๑) การจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง

- ส่งเสริมการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน

- ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษ์ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่น

- ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

(๒) การจัดการบริการสาธารณสุขที่ดีและทั่วถึง

- ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค ตลอดจนส่งเสริมการออกกำลังกาย

- ส่งเสริมและพัฒนาด้านสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม

- ส่งเสริมระบบประกันสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนยากจน และผู้ด้อยโอกาส

(๓) การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง และการทำเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ

- ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพของชุมชน และปรับปรุงจัดหาสถานที่จำหน่ายสินค้าของชุมชน

- ส่งเสริมและการพัฒนาการรวมกลุ่มของประชาชนในลักษณะของการออมทรัพย์ หรือสหกรณ์และการสร้างเครือข่าย

- สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มผลผลิต หรือการ

แปรรูปผลผลิต

- สนับสนุนส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ

- ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค และการเกษตรของประชาชน

(๔) การพัฒนาสังคมที่ดี

- เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว และชุมชน พร้อมจัดตั้งประชาคมชุมชน

- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ โดยเฉพาะครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

- สร้างเครือข่ายชุมชน โดยให้ชุมชนได้ร่วมมือกันประสานและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

- ส่งเสริมให้ชุมชนได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและร่วมมือป้องกันแก้ไข

(๕) การจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- ส่งเสริมให้ชุมชนได้ร่วมมือกันป้องกันตนเอง

- ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน

 

๒. การพัฒนาทางด้านสิ่งแวดล้อม

(๑) การจัดการขยะมูลฝอย

- เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามหลักวิชาการ

- ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันในการจัดการขยะมูลฝอย

- กระตุ้นและแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย

(๒) การจัดการระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย

- ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบระบายน้ำทิ้งในชุมชนที่ได้มาตรฐาน เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและเน่าเสีย

- ขุดลอกท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและเน่าเสีย

(๓) การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน

- ก่อสร้าง และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน และพัฒนาสวนสาธารณะเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย

- ส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมตระหนักถึงความสำคัญในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน

 

๓. นโยบายการพัฒนาทางด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) การก่อสร้างและปรับปรุงถนน

- ก่อสร้าง และปรับปรุงถนนสายหลักให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ

- ก่อสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุงถนน ซอย ที่ชำรุดให้ใช้การได้ตามปกติ

- พัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลักให้มีทางเท้าและต้นไม้ตลอดทั้งสองฝั่ง ตามความเหมาะสม

(๒) การปรับปรุงขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

- ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะทั่วทุกถนน ซอยต่างๆ ให้ครอบคลุมทั้งเขตเทศบาล

- ติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะในถนนสายหลักโดยใช้โคมไฟขนาดที่ให้แสงสว่างเพียงพอและได้มาตรฐาน

(๓) การปรับปรุงขยายเขตบริการน้ำประปา

- สนับสนุนการขยายเขตบริการน้ำประปาส่วนภูมิภาคให้ทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตเทศบาล

(๔) การปรับปรุงขยายบริการโทรศัพท์สาธารณะ

- สนับสนุนการขยายบริการโทรศัพท์พื้นฐาน(สาธารณะ)ให้ทั่วถึงทุกชุมชนในเขตเทศบาล

- ส่งเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตในชุมชน

 

๔. การพัฒนาด้านบริหารจัดการ

(๑) การบริการประชาชน

- ปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการในด้านต่างๆ ของเทศบาลให้รวดเร็วทั่วถึง เป็นธรรม และเป็นที่พอใจของประชาชน

- พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารของประชาชน

- พัฒนาและปรับปรุงการบริการประชาชนโดยใช้เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ และใช้เทคโนโลยีทันสมัยอย่างเหมาะสม

(๒) การบริหารจัดการที่ดี

- ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ดีทุกขั้นตอนให้โปร่งใส ตรวจสอบได้

- พัฒนาระบบการจัดเก็บ รวบรวมและนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

(๓) การมีส่วนร่วมของประชาชน

- สนับสนุนกิจกรรมที่เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทุกขั้นตอน

- ส่งเสริมและจัดตั้งเวทีประชาคมเพื่อจุดประกายพลังชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น

- เตรียมความพร้อมของชุมชน อบรมเพิ่มพูนความรู้แก่แกนนำของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

(๔) การบริหารสำนักงาน

- พัฒนาเพิ่มทักษะและความรู้ให้กับบุคลากร

- ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

- ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล

 

 

-----------------------------------------------

 

Copyright © 2015 nickname.it All rights reserved.