ประกาศ คำสั่ง (กิจการสภา)

 

 • ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. 2561
 • เชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561
 • ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561
 • ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • เชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. 2561
 • ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. 2561
 • ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • เชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • เชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • เชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. 2560
 • เชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • ประกาศกำหนดระยะเวลาสมัยประชุมสามัญประจำปี 2560 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. 2561
 • ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. 2560
 • เชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. 2560
 • ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. 2560
 • ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559
 • เชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559
 • ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2559
 • ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559
 • เชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559
 • ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559
 • เชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559
 • ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559
 • ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559
 • เชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559
 • ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559
 • ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2559
 • เชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. 2559
 • ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. 2559
 • ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559
 • เชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558
 • ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2558
 • ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558
 • เชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558
 • ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558
 • เชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558
 • ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558
 • เชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558
 • ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558
 • ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล
 • เชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
 • ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2558
 • กำหนดระยะเวลาสมัยประชุม สมัยสามัญ ประคำปี 2558 และกำหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญประจำปี สมัยแรกของปี พ.ศ.2557
 • ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล
 • เชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยแรกของปี พ.ศ. 2558
 • ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2558
 • ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล
 • เชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
 • ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2557
 • ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล
 • เชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2557
 • ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล
 • เชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 3
 • ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2557
 • ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล
 • เชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
 • ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2557
 • กำหนดระยะเวลาสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2557 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปี พ.ศ.2558
 • ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล
 • เชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยแรกของปี พ.ศ.2557
 • ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2557
 • ประกาศ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล (สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1)
 • ประกาศ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล (สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2)
 • ประกาศ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล (สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1)
 • ประกาศ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล (สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2)
 • ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2556
 • ประกาศ เรื่อง กำหนดระยะเวลาสมัยประชุมสามัญประจำปี 2556 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปี พ.ศ.2557
 • ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลป่าติ้ว
 • หนังสือ อำเภอป่าติ้ว ที่ 52601/2 เรื่อง รายงานผลการเลือกตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลป่าติ้ว
 • คำสั่ง อำเภอป่าติ้ว ที่ 220/2556 เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลป่าติ้ว
 • ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลป่าติ้ว
 • ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลป่าติ้ว
 • ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าติ้ว
 • ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2556
 • ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัย สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2555
 • ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าติ้ว
 • ประกาศ เรื่อง กำหนดระยะเวลาสมัยประชุมสามัญประจำปี 2555 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2556
 • ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัย สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2555
 • ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัย สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2555
 • ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัย สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2555
 • ประกาศ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลป่าติ้ว ประจำเดือน ธันวาคม 2554

 

 

 

Copyright © 2015 nickname.it All rights reserved.