ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 

โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ 4 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

งบประมาณ 725,000 บาท

 

 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง [download]
 • ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกแต่ละโครงการ [download]
 • ประกาศวิธีการคำนวณราคากลาง [download]
 • รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง [download]
 • รายชื่อผู้ซื้อซอง
 1. ยโสธรแสงชัย
 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มธนากรการโยธา ๑๙๙๙
 3. ชัยพัฒนศุภกิจ
 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาทิศคอนสตรัคชั่น
 5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอ็นจีเนียร์แอนท์ คอนสตรัค
 6. ห้างหุ้นส่่วนจำกัดรุ่งตะวัน ยโสธร
 7. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินกฤตยโสธรป
 8. ส.ยิ่งเจริญยโสธร
 9. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.นิคมเจริญทรัพย์
 10. บริษัท โรงสีข้าวสังคมยโสธร ๑๙๙๖ ค้าข้าว จำกัด
 11. ห้างหุ้นส่วนจำกัดชัชชัยการโยธา
 12. พี แอนด์ พี คอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์
 13. ร้านภาณุชัย
 14. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยโสธรแสงชัย
 15. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาทิศคอนสตรัคชั่น
 16. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพัฒนศุภกิจ
 17. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอ็นจีเนียร์แอนท์ คอนสตรัค
 18. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ พี คอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์
 19. บริษัท โรงสืข้างสังคมยโสธร ๑๙๙๖ ค้าข้าว จำกัด
 • รายชื่อผู้ยื่นซอง
 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยโสธรแสงชัย
 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาทิศคอนสตรัคชั่น
 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพัฒนศุภกิจ
 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอ็นจีเนียร์แอนท์ คอนสตรัค
 5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ พี คอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์
 6. บริษัท โรงสืข้างสังคมยโสธร ๑๙๙๖ ค้าข้าว จำกัด
 • ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [download]
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง [download]

 

 

 

 

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 

โครงการขุดลอกหนองหัวลิง หมู่ 5 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

งบประมาณ 235,000 บาท

 

 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง [download]
 • ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกแต่ละโครงการ [download]
 • ประกาศวิธีการคำนวณราคากลาง [download]
 • รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง [download]
 • รายชื่อผู้ซื้อซอง
 1. ยโสธรแสงชัย
 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มธนากรการโยธา ๑๙๙๙
 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็ม.อินฟาสตรัคชั่น
 4. ชัยพัฒนศุภกิจ
 5. หจก.เอ็ม.เจ.ไทมมีเดีย
 6. ห้างหุ้นส่วนจำกัดแสงไพบูรณ์บริการ ๒๐๐๕
 7. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาทิศคอนสตรัคชั่น
 8. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี ๑๓ กรุ๊ป
 9. หจก.เจ เจ อินเตอร์คอนส์
 10. สิทธิแสงการช่าง
 11. บริษัท โรงสีข้าวสังคมยโสธร ๑๙๙๖ ค้าข้าว จำกัด
 12. เอกรัตน์พนมไพรก่อสร้าง
 13. พี แอนด์ พี คอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์
 14. ร้านแสงทองก่อสร้าง
 15. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.แอนด์.พี. คอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์
 16. ห้างหุ้นส่วนจำกัดยโสธรแสงชัย
 17. ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคบรรจงก่อสร้าง
 18. ห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยพัฒนศุภกิจ
 19. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี ๑๓ กรุ๊ป
 20. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มธนากรการโยธา๑๙๙๙
 21. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เจ.ไทม มิเดีย
 22. บริษัท โรงสีข้าวสังคมยโสธร ๑๙๙๖ ค้าข้าว จำกัด
 23. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็มอินฟาสตรัคชั่น
 24. ห้างหุ้นส่วนจำกัดพาทิศคอนสตรัคชั่น
 25. ห้างหุ้นส่วนจำกัดแสงไพบูรณ์บริการ ๒๐๐๕
 • รายชื่อผู้ยื่นซอง
 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัดยโสธรแสงชัย
 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคบรรจงก่อสร้าง
 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยพัฒนศุภกิจ
 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี ๑๓ กรุ๊ป
 5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มธนากรการโยธา๑๙๙๙
 6. บริษัท โรงสีข้าวสังคมยโสธร ๑๙๙๖ ค้าข้าว จำกัด
 7. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็มอินฟาสตรัคชั่น
 8. ห้างหุ้นส่วนจำกัดพาทิศคอนสตรัคชั่น
 9. ห้างหุ้นส่วนจำกัดแสงไพบูรณ์บริการ ๒๐๐๕
 • ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [download]
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง [download]

 

 

 

Copyright © 2015 nickname.it All rights reserved.