ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 

โครงการขยายไหล่ทาง คสล. ถนนเทศบาล 6  หมู่ 4 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

งบประมาณ 148,000 บาท

 

 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง [download]
 • ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกแต่ละโครงการ [download]
 • ประกาศวิธีการคำนวณราคากลาง [download]
 • รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง [download]
 • รายชื่อผู้ซื้อซอง
 1. ชัยพัฒนศุภกิจ
 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาทิศคอนสตรัคชั่น
 3. ณัฐวัลย์การโยธา
 4. บริษัท โรงสีข้าวสังคมยโสธร ๑๙๙๖ ค้าข้าว จำกัด
 5. ห้างหุ้นส่วนจำกัดชัชชัยการโยธา
 6. ชวพลวิศวการโยธา
 7. พี แอนด์ พี คอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์
 8. ร้านเจ้าเมืองวัสดุก่อสร้าง
 • รายชื่อผู้ยื่นซอง
 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาทิศคอนสตรัคชั่น
 2. พี แอนด์ พี คอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์
 • ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [download]
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง [download]

 

 

 

 

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 

โครงการก่อสร้างห้องน้ำสวนสาธารณะเทศบาลตำบลป่าติ้ว ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

งบประมาณ 180,000 บาท

 

 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง [download]
 • ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกแต่ละโครงการ [download]
 • ประกาศวิธีการคำนวณราคากลาง [download]
 • รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง [download]
 • รายชื่อผู้ซื้อซอง
 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสถียรการช่าง ๒๐๐๕
 2. ร้านจันทาวัสดุ
 • รายชื่อผู้ยื่นซอง
 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสถียรการช่าง ๒๐๐๕
 2. ร้านจันทาวัสดุ
 • ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [download]
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง [download]

 

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 

โครงการโครงการก่อสร้างถนน คสล. และ โครงการก่อสร้างประตู รั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าติ้ว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

งบประมาณ 910,500 บาท

 

 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง [download]
 • ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกแต่ละโครงการ [download]
 • ประกาศวิธีการคำนวณราคากลาง [download]
 • รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง [download]
 • รายชื่อผู้ซื้อซอง
 1. ธรรมนูญก่อสร้าง
 2. หจก.ยโสธรนันทกรณ์
 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยสแกนคอนสตรัคชั่น
 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัดยโสธรไชยมงคล
 5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มธนากรการโยธา 1999
 6. ชัยพัฒนศุภกิจ
 7. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาทิศคอนสตรัคชั่น
 8. หจก.เจ เจ อินเตอร์คอนส์
 9. เคเจ สตาร์ กรุ๊ป
 10. ณัฐวัลย์การโยธา
 11. ห้างหุ้นส่วน จำกัด ส.สว่างเจริญทรัพย์
 12. บริษัท โรงสีข้าวสังคมยโสธร 1996 ค้าข้าว จำกัด
 13. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดราโก ซัพพลาย เเอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
 14. พี แอนด์ พี คอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์
 15. บริษัท เพชรรพี (2011) จำกัด
 16. ร้านภาณุชัย
 17. ร้านสมชัยคอนสตรัคชั่น
 • รายชื่อผู้ยื่นซอง
 1. ธรรมนูญก่อสร้าง
 2. หจก.ยโสธรนันทกรณ์
 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยสแกนคอนสตรัคชั่น
 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัดยโสธรไชยมงคล
 5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มธนากรการโยธา 1999
 6. ชัยพัฒนศุภกิจ
 7. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาทิศคอนสตรัคชั่น
 8. หจก.เจ เจ อินเตอร์คอนส์
 9. เคเจ สตาร์ กรุ๊ป
 10. ณัฐวัลย์การโยธา
 11. ห้างหุ้นส่วน จำกัด ส.สว่างเจริญทรัพย์
 12. บริษัท โรงสีข้าวสังคมยโสธร 1996 ค้าข้าว จำกัด
 13. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดราโก ซัพพลาย เเอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
 14. พี แอนด์ พี คอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์
 15. บริษัท เพชรรพี (2011) จำกัด
 16. ร้านภาณุชัย
 17. ร้านสมชัยคอนสตรัคชั่น
 • ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [download]
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง [download]

Copyright © 2015 nickname.it All rights reserved.