ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

โครงการ...................  ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

งบประมาณ 99,999 บาท

 

 • 21 ธันวาคม 2560 - รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง [download]
 • 21 ธันวาคม 2560 - ประกาศวิธีการคำนวณราคากลาง [download]
 • - / - / 2560 - ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง [download]
 • - / - / 2560 - ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกแต่ละโครงการ [download]
 • - / - / 2560 - รายชื่อผู้ซื้อซอง
 1. -
 2. -
 3. -
 • - / - / 2560 - รายชื่อผู้ยื่นซอง
 1. -
 2. -
 3. -
 • - / - / 2560 - ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ [download]
 • - / - / 2560 - ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [download]
 • - / - / 2560 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง [download]

 

 

 

 

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 6 หมู่ 4, 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

งบประมาณ 286,500 บาท

 

 1. -
 2. -
 3. -
 • - / - / 2559 - รายชื่อผู้ยื่นซอง
 1. -
 2. -
 3. -
 • - / - / 2559 - ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ [download]
 • - / - / 2559 - ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [download]
 • - / - / 2559 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง [download]

 

 

 

 

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

โครงการก่อสร้างป้ายศาลหลักเมืองอำเภอป่าติ้ว หมู่ 4 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

งบประมาณ 100,000 บาท

 

 1. -
 2. -
 3. -
 • - / - / 2559 - รายชื่อผู้ยื่นซอง
 1. -
 2. -
 3. -
 • - / - / 2559 - ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ [download]
 • - / - / 2559 - ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [download]
 • - / - / 2559 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง [download]

 

 

 

 

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

โครงการก่อสร้างรั้วสวนสุขภาพเทศบาลตำบลป่าติ้ว ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

งบประมาณ 200,000 บาท

 

 1. -
 2. -
 3. -
 • - / - / 2559 - รายชื่อผู้ยื่นซอง
 1. -
 2. -
 3. -
 • - / - / 2559 - ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ [download]
 • - / - / 2559 - ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [download]
 • - / - / 2559 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง [download]

 

 

 

 

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

โครงการขยายไหล่ทาง คสล. ซอยเทศบาล 7 - ราคากลาง 45,500 บาท ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

งบประมาณ 45,500 บาท

 

 1. -
 2. -
 3. -
 1. -
 2. -
 3. -

 

 

 

 

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

โครงการขยายไหล่ทาง คสล. ถนนเทศบาล 5 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

งบประมาณ 97,500 บาท

 

 1. -
 2. -
 3. -
 1. -
 2. -
 3. -

 

 

 

 

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 6 เชื่อมถนนเทศบาล 1 หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

งบประมาณ 493,800 บาท

 

รายชื่อผู้ซื้อซอง

 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัดท่าทรายรุ่งอรุณ
 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาทิศคอนสตรัคชั่น
 3. สิทธิแสงการช่าง

รายชื่อผู้ยื่นซอง

 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัดท่าทรายรุ่งอรุณ
 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาทิศคอนสตรัคชั่น
 3. สิทธิแสงการช่าง

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ *

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก *

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง *

 

* ผู้ประกอบการที่ลงทะเบียน egp แล้ว กรุณาตรวจสอบด้วยตนเองที่  www.gprocurement.go.th

 

Copyright © 2015 nickname.it All rights reserved.