2564

5 เมษายน 2564 - ประกาศ กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลป่าติ้ว ประเภทสามัญ

5 เมษายน 2564 - ประกาศ กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื้่ออย่างอื่นของเทศบาลตำบลป่าติ้ว

5 เมษายน 2564 - ประกาศ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

1 มีนาคม 2564 - โครงการบริการเต็มที่ จัดเก็บภาษีถึงบ้าน

22 กุมภาพันธ์ 2564 - หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562" [ ฉบับย่อ ] [ ฉบับเต็ม ]

28 มกราคม 2564 - ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564

 

2563

7 ธันวาคม 2563 - ประกาศ แจ้งปรับปรุงการกำหนดอัตราภาษีป้ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563

7 พฤศจิกายน 2563 - ประกาศ การกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ

2 พฤศจิกายน 2563 - ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลป่าติ้ว ประจำปีงบประมาณ 2564

22 ตุลาคม 2563 - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

2 ตุลาคม 2563 - ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

30 กันยายน 2563 - รายงานแสดงจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลป่าติ้ว ประจำปีงบประมาณ 2563

25 สิงหาคม 2563 - ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น "อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น"

21 สิงหาคม 2563 - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็น อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

18 สิงหาคม 2563 - คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำนินการคัดเลือกบุคคทำหน้าที่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

17 สิงหาคม 2563 - ประกาศ รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

22 กรกฎาคม 2563 - ประกาศ การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลป่าติ้ว

22 กรกฎาคม 2563 - ประกาศ แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลป่าติ้ว

8 กรกฎาคม 2563 - การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

15 พฤษภาคม 2563 - การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ

30 มีนาคม 2563 -  ประกาศ เจตจำนงในการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

17 มีนาคม 2563 -  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลป่าติ้ว เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563

27 มกราคม 2563 - ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลป่าติ้ว

 

2562

20 สิงหาคม 2562 -  ประกาศผลการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดฯ พ.ศ. 2562

25 กรกฎาคม 2562 - ประชาสัมพันธ์การรับโอน พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ

20 มิถุนายน 2562 - พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

18 มิถุนายน 2562 - ซักซ้อมแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พงศ. 2540

11 มิถุนายน 2562 - ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA 2561)

11 มิถุนายน 2562 - ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

 

2561

28 ธันวาคม 2561 - ประกาศ ให้เจ้าของที่ดินที่มีที่ดินอยู่ภายในเขตเทศบาลตำบลป่าติ้วชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562

28 ธันวาคม 2561 - ประกาศ ให้ผู้รับการประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลฯ อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ไปรับแบบพิมพ์ฯ

28 ธันวาคม 2561 - ประกาศ ให้ผู้รับการประเมินยื่นแบบและแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2562 ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

28 ธันวาคม 2561 - ประกาศ ให้ผู้ประกอบการค้าในเขตเทศบาลฯ ยื่นคำร้องขอรับ/ต่อใบอนุญาต เพื่อชำระค่าธรรมเนียมประจำปี 2562

28 ธันวาคม 2561 - ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น

13 ธันวาคม 2561 - ประชาสัมพันธ์ คุณลักษณะและราคากลางตามโครงการระบบเสียงตามสายภายในเขตเทศบาลตำบลป่าติ้ว

30 ตุลาคม 2561 - ประกาศ รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

25 ตุลาคม 2561 - ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561

10 ตุลาคม 2561 - ประกาศการใช้แผนการจัดหาพัสดุ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

24 กรกฎาคม 2561 - ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นฯ

22 มกราคม 2561 - ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 2561

22 มกราคม 2561 - คำสั่ง การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลป่าติ้ว

22 มกราคม 2561 - คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลป่าติ้ว

 

2560

3 ธันวาคม 2560 - ประกาศ ให้เจ้าของที่ดินที่มีที่ดินอยู่ภายในเขตเทศบาลตำบลป่าติ้วชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561

3 ธันวาคม 2560 - ประกาศ ให้ผู้ประกอบการค้าในเขตเทศบาลตำบลป่าติ้ว ไปยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตและขอต่อใบอนุญาตเพื่อชำระค่าธรรมเนียมประจำปี พ.ศ. 2561

3 ธันวาคม 2560 - ประกาศ ให้ผู้รับการประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลป่าติ้ว จังหวัดยโสธร อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2561  ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

3 ธันวาคม 2560 - ประกาศ ให้ผู้รับการประเมินยื่นแบบและแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2561 ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

3 ธันวาคม 2560 - ประกาศ ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ. 2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน

22 กันยายน 2560 - ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 2560

18 กันยายน 2560 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

12 กรกฎาคม 2560 - ประชาสัมพันธ์ คู่มือการป้องกันเกี่ยวกับวัตถุต้องสงสัยสำหรับประชาชน

 

2559

16 สิงหาคม 2559 - ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลป่าติ้ว

3 สิงหาคม 2559 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลป่าติ้ว

11 กรกฎาคม 2559 - ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลป่าติ้ว

26 มกราคม 2559 - ประกาศผลการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 

2558

27 พฤศจิกายน 2558 - ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลป่าติ้ว

11 พฤศจิกายน 2558 - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลป่าติ้ว

28 ตุลาคม 2558 - ประกาศ ขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

20 ตุลาคม 2558 - ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลป่าติ้ว

9 ตุลาคม 2558 - ประกาศ เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน

28 สิงหาคม 2558 - ประชาสัมพันธ์การรับโอนมาเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ

29 มิถุนายน 2558 - ประกาศ เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี (2558-2560) ครั้งที่ 2/2558

29 มิถุนายน 2558 - ประกาศ ใช้แผนพัฒนาสามปี (2559-2561)

15 มิถุนายน 2558 - ประกาศ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

28 กุมภาพันธ์ 2558 - ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลป่าติ้ว

12 กุมภาพันธ์ 2558 - รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

22 มกราคม 2558 - มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลป่าติ้ว

20 มกราคม 2558 - รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลป่าติ้ว

10 มกราคม 2558 - เอกสารประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการงาช้าง

 

2557

2 ธันวาคม 2557 - รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก

29 พฤศจิกายน 2557 - ยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตและขอต่อใบอนุญาตเพื่อชำระค่าธรรมเนียม

29 พฤศจิกายน 2557 - การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

29 พฤศจิกายน 2557 - การชำระภาษีป้าย

24 ตุลาคม 2557 - ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างภายในเขตเทศบาล ปีงบประมาณ 2558

15 ตุลาคม 2557 - ประกาศ รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2557

3 ตุลาคม 2557 - งบทดลอง ปีงบประมาณ 2557

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2015 nickname.it All rights reserved.