ร้อยตำรวจเอกประเวช ไชยรา

ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าติ้ว

นายเชิดศักดิ์ ไชยช่วย

รองประธานสภาเทศบาลตำบลป่าติ้ว

พันจ่าตรีสมาน ยิ่งยงค์

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลป่าติ้ว

นายศักดิ์สิทธิ์ โถทอง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าติ้ว เขต 1

นายเฉลิมศักดิ์ จันโอ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าติ้ว เขต 2

นายอภิลักษณ์ พุดช่อ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าติ้ว เขต 1

นางทองใส อินอ่อน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าติ้ว เขต 2

นางบุญมี ประสงค์ทรัพย์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าติ้ว เขต 1

นายนิธิ สวัสดิ์ตระกูล

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าติ้ว เขต 2

นางสาวอรทัย หอมหวลธนังพูน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าติ้ว เขต 1

นางสาวนภัสราวดี ป่าติ้ว

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าติ้ว เขต 2

นางสาวสาคร โกมลวัฒน์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าติ้ว เขต 1

นางผ่องพรรณ วงค์ใส

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าติ้ว เขต 2

Copyright © 2015 nickname.it All rights reserved.