ประกาศเทศบาลตำบลป่าติ้ว

เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลป่าติ้ว

*************************************

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ข้อ๒๕๒ ข้อ ๒๕๓ ข้อ ๒๕๔ ข้อ ๒๕๕ ข้อ ๒๕๖ ข้อ ๒๕๗ และข้อ ๒๕๘ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร(ก.ท.จ.ยโสธร) เรื่อง หลักการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร(ก.ท.จ.ยโสธร) ในการประชุมครั้งที่ ๑ /๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕ เทศบาลตำบลป่าติ้วจึงประกาศโครงสร้างส่วนราชการใหม่ตามขนาดเทศบาล ขนาดกลาง ประกอบด้วย

๑. สำนักปลัดเทศบาล

๒. กองคลัง

๓. กองช่าง

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕. กองการศึกษาและสวัสดิการสังคม

๖. หน่วยตรวจสอบภายใน

โดยให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามภารกิจหน้าที่ ดังนี้

 

๑. สำนักปลัดเทศบาล

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของสำนักปลัดเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยมีการแบ่งส่วนราชการในสำนักปลัดเทศบาล ดังนี้

๑.๑ ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ งานแผนงานและงบประมาณ งานการประชุมและกิจการสภา งานส่งเสริมการมีส่วนร่วม และงานส่งเสริมการเลือกตั้ง โดยมีหน้าที่รับผิดชอบภายใน ดังนี้

๑.๑.๑ งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่รับผิดชอบงานบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ งานการสอบแข่งขันสอบคัดเลือก และการคัดเลือกงานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติรองนายกเทศมนตรี สมาชิกเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล งานประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี งานแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง งานพัฒนาบุคลากร เช่น ฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงานการศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ งานสวัสดิการพนักงาน เทศบาลและพนักงานจ้าง งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์ งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน งานแจ้งมติ ก.ท. ก.ท.จ. ให้กองหรือหน่วยงานต่างๆ ทราบ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๑.๒ งานนิติการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัย พิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของเทศบาล งานจัดทำนิติกรรม หรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการทางคดี การสอบสวนตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ พนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์ การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย การดำเนินการทางคดี การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๑.๓ งานแผนงานและงบประมาณ มีหน้าที่รับผิดชอบ งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและประเมินผลตามแผนทุกระดับ งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความพอเพียงของบริการสาธารณรูปโภค งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้รายจ่ายของเทศบาลในอนาคต งานจัดทำและเรียบเรียงจัดการทำแผนพัฒนา กำหนดเคล้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนปฏิบัติการประจำปี งานวิเคราะห์ ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องงานประสานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการ สาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลตามแผนงานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีในหน่วยงานต่างๆ ทราบ และดำเนินการงานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ งานจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีของเทศบาลและงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี) งานศึกษาหาหลักฐานรายได้ใหม่ๆ ของเทศบาลและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๑.๔ งานกิจการสภา มีหน้าที่รับผิดชอบ งานจัดเตรียมเอกสารการประชุมสภาเทศบาลและการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆของสภาเทศบาล งานจัดทำทะเบียนรับ-ส่ง หนังสืองานการประชุมและกิจการสภาเทศบาล งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๑.๕ งานส่งเสริมการมีส่วนร่วม มีหน้าที่รับผิดชอบ งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและชุมชน งานวิเคราะห์ภารกิจ/กิจกรรมให้ภาคประชาชน หรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมการบริหารราชการของเทศบาลและภารกิจ/กิจกรรม ที่ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน งานจัดทำการประชามติและประชาพิจารณ์ตามกฎหมาย งานเรียนรู้และพัฒนาการถ่ายโอนภารกิจแก่ชุมชน งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๑.๖ งานการเลือกตั้ง มีหน้าที่รับผิดชอบ งานเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น งานตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น งานสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๒ งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบในงานสารบรรณของเทศบาล งานข้อมูลข่าวสารทั่วไปและงานสารสนเทศ งานดูแลรักษา จัดเตรียมให้บริการด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยการสะดวกในด้านต่างๆ งานเลขานุการ และพนักงานเทศบาล งานสาธารณกุศลของเทศบาล งานประสานงานหน่วยงานอื่น งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ งานรัฐพิธี ราชพิธี งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล งานรักษาความสะอาดสถานที่ราชการ งานการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง งานอื่นที่ไม่มีส่วนราชการใดรับผิดชอบ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๓ งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่รับผิดชอบ งานพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร งานพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน งานจัดเตรียมเกี่ยวกับการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง งานปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชนให้มีความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ในการดำเนินการตามกฎหมาย ทะเบียนราษฎร ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ งานปรับปรุงการทะเบียนราษฎร ให้มีประสิทธิภาพทันสมัยและรัดกุม เพื่อให้การพิสูจน์ตรวจสอบตัวบุคคลถูกต้องไม่ผิดพลาด งานเร่งสำรวจและตรวจสอบการจัดทำทะเบียนราษฎร การเก็บรักษาข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่รับผิดชอบงานรักษาความปลอดภัยของสถานราชการ งานป้องกันและระงับอัคคีภัย งานวิเคราะห์และพิจารณาทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะรวมทั้ง ดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตะภัย งานสอบสวน ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทา และระงับสาธารณภัยต่างๆ งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องและบรรเทาสาธารณภัยและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๕ งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง มีหน้าที่รับผิดชอบ การศึกษาและวิเคราะห์ ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ การประสานกับอำเภอและจังหวัดในการรักษาความสงบและเรียบร้อยและความมั่นคง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมมวลชนต่างๆ เช่น การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ฯลฯ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๖ งานเทศกิจ มีหน้าที่รับผิดชอบ การตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอยรวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจ และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ การจัดระเบียบการจอดยานยนต์ การควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ/ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๗ งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่รับผิดชอบ งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจ เผยแพร่สนับสนุนผลงานและนโยบายของเทศบาลและรัฐบาล งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น เป็นสื่อเชื่อมโยงระหว่างเทศบาลกับประชาชนหรือหน่วยงานอื่น (ระบบ IT) งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการและข้อมูลต่างๆอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

๒. กองคลัง

มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองคลัง รับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การนำส่งการเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำปี งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ของเทศบาล งานเกี่ยวกับพัสดุของเทศบาล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย โดยมีการแบ่งส่วนราชการในกองคลัง ดังนี้

๒.๑ ฝ่ายบริหารงานคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการเงินและบัญชี งานบริหารงานคลังและงบประมาณ และงานพัสดุและทรัพย์สิน โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้

๒.๑.๑ งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท งานการจ่ายงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่นๆ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.๑.๒ งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่รับผิดชอบ งานการจัดซื้อจัดจ้าง การซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุ งานจัดทำทะเบียนการตรวจสอบ การรับจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาพัสดุ การจำหน่ายพัสดุ และรายงานอื่นๆ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.๑.๓ งานบริหารงานคลังและงบประมาณ มีหน้าที่รับผิดชอบ การจ่าย การรับ การนำส่ง การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ งานทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำปี งานการจัดทำเช็ค และการจัดทำเก็บเอกสารการจ่ายเงิน งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณ งานการจ่ายเงินและการตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย และรายงานอื่นๆ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 ๒.๒ งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานดูแลรักษาและเบิกจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ งานดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ งานช่วยติดต่อและอำนวยความสะดวกต่างๆสถานที่งานข้อมูลข่าวสารทั่วไป และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.๓ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบ งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ จัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแบบคำร้องของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ งานพิจารณาประเมินละกำหนดค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี งานจัดเก็บและชำระรายได้จากผู้เสียภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นๆ งานลงรายการเกี่ยวกับโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายในทะเบียนเงินผลประโยชน์และทะเบียนควบคุมผู้ชำระภาษี ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน งานดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี งานเก็บรักษาและการนำส่งเงินประจำวันแบบพิมพ์ต่างๆ งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ งานเอกสารและหลักฐานการเสียภาษีค่าธรรมเนียมรายได้อื่น งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เสนอแนะเพื่อปรับปรุง การจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและการหารายได้อื่นๆ ของเทศบาล งานวางแผนการจัดเก็บรายได้ และแก้ปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล งานพิจารณาการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษี โรงเรือน และที่ดินบำรุงท้องที่และรายได้อื่น งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือคำร้องภายในกำหนด และรายชื่อผู้ไม่ชำระภาษี ค่าธรรมและรายได้อื่นๆ ภายในกำหนดของแต่ละปี งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในกำหนด งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นภายในกำหนด งานประสานงานกับฝ่ายนิติการเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น( ไม่ยื่นแบบฯ และไม่ชำระภาษี ) โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ งานเกี่ยวกับการดำเนินการยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินงานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้องงานสำรวจการตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สินและรหัสชื่อผู้ชำระภาษี งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารข้อมูลต่างๆ งานการจัดทำรายงานประจำเดือนและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.๔ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่รับผิดชอบ งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่ งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษีงานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์และรหัสชื่อผู้ชำระภาษี งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสาร ข้อมูลต่างๆ งานการจัดทำรายงานประจำเดือน งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.๕ งานจัดหาผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ มีหน้าที่รับผิดชอบ งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแนบคำร้องของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นๆ งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่ งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี งานจัดเก็บและชำระรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น งานลงรายการเกี่ยวกับโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายในทะเบียนเงินผลประโยชน์ และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี งานเก็บรักษา และการนำส่งเงินประจำวัน งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

๓. กองช่าง

มีหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางวิศวกรรม การจัดเก็บทดสอบคุณภาพวัสดุงานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง การควบคุมอาคาร ตามระเบียบกฎหมาย แผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุงงานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการแบ่งส่วนราชการในกองช่าง ดังนี้

๓.๑ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม งานควบคุมอาคารและผังเมือง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้

๓.๑.๑ งานวิศวกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ การออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม งานออกแบบรายการ รายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานสำรวจหาข้อมูลหารายละเอียดเพื่อคำนวณ ออกแบบกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยทางด้านวิศวกรรม งานประมาณราคาก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานควบคุมการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๑.๒ งานสถาปัตยกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ งานวางโครงการ จัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรมทางกฎหมาย งานให้คำปรึกษา แนะนำด้านสถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์ งานตรวจสอบแบบแปลน การขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรมตามกฎหมาย งานควบคุมก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม งานออกแบบรายการทางสถาปัตยกรรม งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม งานวิเคราะห์ วิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์ งานประมาณราคาก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์ งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์และงานด้านศิลปกรรมต่างๆ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๑.๓ งานผังเมือง มีหน้าที่รับผิดชอบ งานควบคุมการก่อสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร งานตรวจสอบกำหนดผังบริเวณแนวระดับของอาคารที่ขออนุญาต งานตรวจรับรองอาคาร งานรองรับระวางแนวเขตที่ดิน งานตรวจสอบการขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร งานตรวจสอบแก้ไขปัญหาเรื่องราวและการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร งานจัดทำและวางผังเมือง งานพัฒนาปรับปรุงชุมชนแออัด งานสำรวจรวบรวมข้อมูลด้านผังเมือง งานให้คำปรึกษาด้านฟังเมืองและสิ่งแวดล้อม งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน งานแผนที่ภาษี งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะ และที่ดินสาธารณะประโยชน์ งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๒ งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนเงินบำเหน็จ บำนาญและเงินอื่นๆ ของกองช่าง งานควบคุมการเบิกจ่ายและจัดทำทะเบียนคุมงบประมาณของกองช่าง งานดูแลรักษาและเบิกจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ งานดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ งานช่วยติดต่อและอำนวยความสะดวกต่างๆสถานที่งานข้อมูลข่าวสารทั่วไป และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๓ งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่รับผิดชอบ งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อนและสิ่งติดตั้งอื่น ฯลฯ งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ งานปรับปรุงแก้ไข และป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษา งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๔ งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่รับผิดชอบ งานออกแบบ จัดสถานที่ งานติดตั้งไฟฟ้า บำรุงรักษา ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้า อาคาร สถานที่ต่างๆ งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่ งานสำรวจออกแบบและคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า งานซ่อมบำรุงการไฟฟ้าในเขตเทศบาล งานให้คำปรึกษาแนะนำตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๕ งานสวนสาธารณะ มีหน้าที่รับผิดชอบ งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่นงานสวนสาธารณะ สวนหย่อม ฯลฯ งานควบคุมดูแลและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ งานดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ พันธ์ไม้ต่างๆ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย งานควบคุมอาคารและผังเมือง

๓.๖ งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย มีหน้าที่รับผิดชอบ งานออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอาคาร โรงแรมสถานประกอบการ ฯลฯ งานออกแบบก่อสร้างระบบการระบายน้ำทั่วไป เช่น ท่อ ทางระบายน้ำฝน หรือน้ำทิ้ง งานควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโรงบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ สามารถบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพตามาตรฐานน้ำทิ้งก่อนปล่อยน้ำทิ้ง งานวิจัยและประเมินผล การจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ การกำจัดน้ำเสีย ให้บริหารข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการวางแผน การศึกษาวิเคราะห์ การเจริญเติบโตของประชากร จำนวนผู้ขออนุญาตต่อท่อเชื่อม การจัดเก็บรายได้ รวมทั้งการติดตามผลและการประเมินผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานใน ฝ่ายบำบัดน้ำเสีย งานรับน้ำเสียจากอาคาร สถานประกอบการต่าง ๆ ในเขตควบคุมการบำบัดน้ำเสีย เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย งานตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร สถานประกอบการ มิให้ปล่อยน้ำเสียทำลายสภาพแวดล้อมของธรรมชาติ เช่น คูคลอง ที่สาธารณะรวมทั้งการปล่อยน้ำทิ้งลงสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต งานรับเรื่องราวคำร้องขออนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง การตรวจสอบเอกสารรวมทั้งการสำรวจทำผังแนวท่อและประมาณการจำนวนผู้ขออนุญาต งานประเมินอัตราค่าธรรรมเนียมและค่าใบอนุญาตขอต่อท่อเชื่อมน้ำเสีย งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องจักรกล อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบการบำบัดน้ำเสีย งานบำรุงรักษาและและซ่อมแซมอาคาร สถานที่โรงบำบัดน้ำเสีย ท่อน้ำเสียท่อระบายน้ำฝน ท่อระบายน้ำโสโครกและท่อน้ำทิ้งงานดูแลรักษาบ่อบำบัดน้ำเสีย งานทำความสะอาด ล้าง ลอกท่อ รางระบายน้ำเสีย น้ำฝน หรือน้ำทิ้ง งานตักขยะในบ่อสูบน้ำเสีย บ่อพักและบ่อดักไขมัน งานตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากโรงบำบัดน้ำเสียและแหล่งน้ำตามธรรมชาติ แหล่งน้ำต่าง ๆ ควบคุมการเติมคลอรีนหลักจากบำบัดน้ำเสียจากโรงบำบัดน้ำเสียในน้ำเสียจากแหล่งอื่น ควบคุมการใช้สารเคมีต่าง ๆ ในระบบบำบัดน้ำเสีย การตรวจสอบ วิเคราะห์ คุณภาพน้ำเสีย น้ำทิ้ง จากสถานประกอบการของเอกชนในรายที่น่าสงสัยหรือประชาชนร้องขอ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน การส่งเสริมสุขภาพและอนามัย กองป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่นๆ เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ งานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวการศูนย์บริการสาธารณสุข และงานทันตกรรมสาธารณสุขและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการแบ่งส่วนราชการในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

๔.๑ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานวางแผนสาธารณสุข โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้

๔.๑.๑ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบ งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ งานป้องกันแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ งานสุขาภิบาลโรงงาน งานชีวะอนามัย งานฌาปนสถาน งานกวาดล้างทำความสะอาด งานเก็บรวบรวมขยะมูล งานขนถ่ายขยะมูลฝอย งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.๑.๒ งานศูนย์บริการสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบ งานให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่ งานวางแผนและจัดการให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยให้สอดคล้องกับคำสั่งการรักษาของแพทย์ งานวางแผนควบคุมการปฏิบัติงานและประเมินผลตามแผน งานสนับสนุนแพทย์เกี่ยวกับตรวจ วินิจฉัยและบริการรักษาพยาบาล งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.๑.๓ งานวางแผนสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบ งานวางแผนด้านสาธารณสุข งานจัดทำแผนตามโครงการบริการสาธารณสุข ให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของท้องถิ่น โดยประสานแผนกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ งานประสานแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ จากผลการปฏิบัติงานหรือรายงานของกระทรวง สาธารณสุข งานรวบรวมแผนการปฏิบัติงานสาธารณสุขประจำเดือนของเทศบาล งานข้อมูลข่าวสาร การจัดทำและสนับสนุนระเบียบและรายงาน งานประเมินผลงานทางด้านการสาธารณสุข งานนิเทศและติดตามผลงานทางด้านสาธารณสุข งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.๑.๔ งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่รับผิดชอบ งานบำรุงทางน้ำและทางบก การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด การรักษา ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.๒ งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงาธุรการ งานสารบรรณ งานเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างงานดูแลรักษา และเบิกจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ งานดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ งานช่วยติดต่อและอำนวยความสะดวกต่างๆ สถานที่งานข้อมูลข่าวสารทั่วไปของกองสาธารณสุข และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.๓ งานสัตว์แพทย์ มีหน้าที่รับผิดชอบ งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์ งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยงหรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ งานระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบอาชีพซึ่งเสี่ยงต่อการติดโรค งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า งานป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรำคาญต่อสัตว์ งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.๔ งานส่งเสริมสุขภาพ มีหน้าที่รับผิดชอบ งานด้านสุขศึกษา งานอนามัยโรงเรียน งานอนามัยแม่และเด็ก งานวางแผนครอบครัว งานสาธารณสุขมูลฐาน งานโภชนาการ งานสุขภาพจิต งานควบคุมกำกับการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพการสาธารณสุขมูลฐาน งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.๕ งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มีหน้าที่รับผิดชอบ งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย งานกำจัดขยะมูลฝอย และควบคุมสถานที่กำจัดมูลฝอย งานขนถ่าย และกำจัดสิ่งปฏิกูล ตามหลักวิชาการสุขาภิบาล งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.๖ งานวิชาการและแผนงานสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบ งานการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาการ โดยการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กำหนดมาตรฐานและแผนการ งานวิชาการและแผนงาน งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.๗ งานเผยแพร่และฝึกอบรม มีหน้าที่รับผิดชอบ งานการเผยแพร่ และฝึกอบรม องค์กรท้องถิ่น เอกชน ชุมชน อาสาสมัครกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขและสุขภาพ ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครต่าง ๆ จัดตั้งเครือข่ายด้านป้องกันโรค งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.๘ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ มีหน้าที่รับผิดชอบ งานด้านสุขศึกษา งานอนามัยโรงเรียนงานอนามัยแม่และเด็ก งานวางแผนครอบครัว งานสาธารณสุขมูลฐาน งานโภชนาการ งานสุขภาพจิต งานป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค งานควบคุมแมลงและพาหะนำโรค งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

๕. กองการศึกษาและสวัสดิการสังคม

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา นอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย /อนุบาล การขยายโอกาสทางการศึกษา การฝึกและส่งเสริมอาชีพ กิจการทางศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน การศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการแบ่งส่วนราชการในกองการศึกษา และสวัสดิการสังคม ดังนี้

๕.๑ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ งานส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น งานการศึกษาปฐมวัย งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้

๕.๑.๑ งานการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานสำรวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา งานศึกษาปฐมวัย งานให้บริการทางการศึกษาทั่วไป การศึกษานอกโรงเรียน งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา งานประชุม อบรม สัมมนาประสานงาน และให้บริการทางด้านวิชาการ งานส่งเสริมสุขภาพ และควบคุมมาตรฐานทางการศึกษา งานประสานงานการดำเนินงานด้านวิชาการหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานขยายโอกาสทางการศึกษาและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๕.๑.๒ งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย มีหน้าที่รับผิดชอบ งานควบคุมดูแลห้องสมุด งานจัดทำรายงานเกี่ยวกับการยืม คืน หนังสือทะเบียนสมาชิกการ ให้บริการแก่ประชาชน งานกิจกรรมต่างๆ ของห้องสมุด การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น งานการสำรวจรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน งานเกี่ยวกับการศึกษาผู้ใหญ่ และวิทยาลัยชุมชน หรือการศึกษาที่นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ งานรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ แก่ประชาชนทั่วไป งานดูแลแนะนำการศึกษาการแนะแนวอาชีพและแก้ไขปัญหาต่างๆแก่ประชาชน งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๕.๑.๓ งานกิจการศาสนา มีหน้าที่รับผิดชอบ งานกิจการศาสนา งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๕.๑.๔ งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๕.๑.๕ งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ มีหน้าที่รับผิดชอบ งานการฝึกอาชีพให้กับกลุ่ม ชุมชน งานการส่งเสริมอาชีพ การประกอบอาชีพของคนในชุมชนท้องถิ่น งานสนับสนุนส่งเสริมแนวทางในการประกอบอาชีพ งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๕.๑.๖ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน มีหน้าที่รับผิดชอบ งานการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือ เผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่างๆ แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป งานการอบรม ปกครอง ดูแล และแนะแนวการศึกษา การแนะแนวอาชีพและแก้ไขปัญหาต่างๆแก่เยาวชนและประชาชน งานพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ งานศูนย์เยาวชน งานควบคุม ตรวจสอบ นิเทศ ติดตามผล วัดผลแลประเมินผลกิจกรรมเยาวชน งานติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๕.๒ งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบ งานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ งานด้านประชาสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการศึกษา งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนของกองการศึกษา รวมถึงการตรวจสอบปฏิบัติงานตามแผนการติดตามและการรายงาน งานการซื้อและการจ้าง งานการซ่อมและบำรุงรักษา งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ งานจำหน่ายพัสดุ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๕.๓ งานการศึกษาปฐมวัย มีหน้าที่รับผิดชอบ งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน งานดูแล จัดเตรียม และให้บริการวัสดุอุปกรณ์ คู่มือครู สื่อการเรียนการสอน งานกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน งานการติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานเผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่างๆ กฎ ระเบียบ และนโยบายของทางราชการอันเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียน จัดซื้ออาหารเสริม(นม) จัดหาวัสดุทางการศึกษา สื่อการเรียนการสอน งานการจัดหาบุคลากรให้เพียงพอและเหมาะสมกับจำนวนนักเรียนห้องเรียน งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๕.๔ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบ งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน งานสวัสดิการสังคมงานส่งเสริมและพัฒนาชุมชน งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานกิจการสตรีและคนชรา งานกิจการเยาวชน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๕.๕ งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่รับผิดชอบ งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง งานสงเคราะห์ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว การส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน

งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่าง ๆ งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน งานประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์ งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๖. งานตรวจสอบภายใน

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินและการทำประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

๗. สายงานการปกครองบังคับบัญชา

ให้กองต่างๆ ของเทศบาลมีสายงานการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อปลัดเทศบาลและนายกเทศมนตรีตามลำดับชั้น

 

 ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕

 

 

ดาบตำรวจ มงคล พฤกษา

( มงคล พฤกษา)

นายกเทศมนตรีตำบลป่าติ้ว

 

 

ดาวน์โหลด สำเนาประกาศ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลป่าติ้ว

 

 

 

 

คำสั่งเทศบาลตำบลป่าติ้ว

ที่  ๑๕๓ / ๒๕๖๐

เรื่อง  กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

--------------------------------------------------------

 

เพื่อให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการของเทศบาลเป็นปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ สัตตรส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ที่บัญญัติให้นายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล ประกอบมาตรา ๔๘ อัฏฐารส ให้เทศบาลแบ่งส่วนราชการต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ฯ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๒๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่องแนวทางการดำเนินการตามบทเฉพาะกาลในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างและระดับตำแหน่งในระบบใหม่  และหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๑๓๖ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงใช้คำสั่งนี้ในการกำหนดงานและหน้าที่รับผิดชอบของคณะผู้บริหาร ส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล  ดังนี้

 

๑.  ในการบริหารกิจการของเทศบาลตำบลป่าติ้ว ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

๑.๑  นายพิตรพิบูล  สิริเรืองธนชัย  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี เป็นผู้รับผิดชอบนโยบายหรืองานอื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนด หรือคำสั่ง ระบุให้เป็นหน้าที่ของนายกเทศมนตรีโดยเฉพาะ โดยมีรองนายกเทศมนตรี เป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน ดังนี้

(๑)  นายธงชัย  ไมตรีแพน ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี คนที่ ๑

(๒)  นายยุทธนเดช  สุกิตติยาโน  ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี คนที่ ๒

๑.๒  พันจ่าตรีสมาน  ยิ่งยงค์ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น (บริหารท้องถิ่นระดับกลาง)) ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑  เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลป่าติ้ว รองจากนายกเทศมนตรีตำบลป่าติ้ว  ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและอำนาจหน้าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

 

๒. ในการปฏิบัติงานของเทศบาล ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

๒.๑ กรณีที่นายกเทศมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองนายกเทศมนตรี คนที่ ๑ รองนายกเทศมนตรี คนที่ ๒ เป็นผู้รักษาราชการแทน ตามลำดับ ถ้าไม่มีรองนายกเทศมนตรี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้รักษาราชการแทน

๒.๒  กรณีไม่มีปลัดเทศบาล หรือปลัดเทศบาลไม่สามารถปฏิบัติงานได้ มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองคลัง และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เป็นผู้รักษาราชการแทน ตามลำดับ

๒.๓ กรณีไม่มีหัวหน้าสำนักปลัดหรือหัวหน้าสำนักปลัด ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เป็นผู้รักษาราชการแทน

๒.๔ กรณีไม่มีผู้อำนวยการกองช่าง หรือผู้อำนวยการกองช่าง ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เป็นผู้รักษาราชการแทน

๒.๕ กรณีไม่มีผู้อำนวยการกองคลัง หรือผู้อำนวยการกองคลัง ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง เป็นผู้รักษาราชการแทน

๒.๔ กรณีไม่มีผู้อำนวยการกองการศึกษา หรือผู้อำนวยกองการศึกษา ไม่สามารถปฏิบัติงานได้มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นผู้รักษาราชการแทน

๒.๕ กรณีไม่มีผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหรือผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไม่สามารถปฏิบัติงานได้มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เป็นผู้รักษาราชการแทน

 

๓. ในการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาล เกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหา

๓.๑  นายกเทศมนตรี

- เรื่องเกี่ยวกับสภาเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

- เรื่องที่ต้องรายงานอำเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แล้วแต่กรณี

- เรื่องที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำลั่งที่ระบุไว้ให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรี

- เรื่องที่เกี่ยวกับการออกเทศบัญญัติ หรือ ยกเลิก แก้ไข เพิ่มเติมเทศบัญญัติที่มีอยู่แล้ว

- เรื่องซึ่งปลัดเทศบาลเห็นเป็นปัญหา หรือเป็นกรณีนายกเทศมนตรี พบว่าเป็นปัญหา

- เรื่องซึ่งกฎหมายกำหนดให้นายกเทศมนตรีมีอำนาจ

- เรื่องที่ปลัดเทศบาลเห็นสมควรเสนอเพื่อทราบ

๓.๒  รองนายกเทศมนตรี

- อำนาจของนายกเทศมนตรี ตามข้อ ๓.๑ ที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าติ้ว มอบหมายให้รับผิดชอบ

๓.๓  ปลัดเทศบาล

- ปฏิบัติงานประจำทั่วไปของเทศบาล

- เรื่องที่นายกเทศมนตรีสั่งการเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดยโสธร และนโยบายของนายกเทศมนตรี

- เรื่องที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ระบุให้เป็นอำนาจของปลัดเทศบาล

- เรื่องซึ่งหาข้อยุติไม่ได้ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้อำนาจบังคับบัญชา

- เรื่องในหน้าที่ของเทศบาล และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

- กำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล

- งานตามที่ได้รับมอบหมาย

 

๔.  สำนักปลัดเทศบาล

ให้ นางสาวชุติญา  พูลเชื้อ พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป(อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)) ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑  เป็นหัวหน้าบังคับบัญชาและรับผิดชอบ เกี่ยวกับราชการทั่วไปของสำนักปลัดเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ โดยมีการแบ่งส่วนราชการในสำนักปลัดเทศบาล ดังนี้

๔.๑ ฝ่ายอำนวยการ ให้ จ่าเอกสุรกิต  บุญตา  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป(อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)) ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๒ เป็นหัวหน้า มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ งานแผนงานและงบประมาณ งานการประชุมและกิจการสภา งานส่งเสริมการมีส่วนร่วม และงานส่งเสริมการเลือกตั้ง โดยมีหน้าที่รับผิดชอบภายใน ดังนี้

๔.๑.๑  งานการเจ้าหน้าที่ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นางสาวกิ่งแก้ว  พลเยี่ยม พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑ โดยมีผู้ช่วยดังนี้

(๑) นางสาวปาณิสรา  ทองสาร พนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบงานบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ งานการสอบแข่งขันสอบคัดเลือก และการคัดเลือกงานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติรองนายกเทศมนตรี สมาชิกเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล งานประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี งานแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง งานพัฒนาบุคลากร เช่น ฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงานการศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ งานสวัสดิการพนักงาน เทศบาลและพนักงานจ้าง งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์ งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน งานแจ้งมติ ก.ท. ก.ท.จ. ให้กองหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทราบ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.๑.๒ งานนิติการ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ จ่าเอกสุรกิต  บุญตา  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป(อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)) ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๒ โดยมีผู้ช่วยดังนี้

(๑) นางสาวกิ่งแก้ว พลเยี่ยม  พนักงานเทศบาลสามัญ  ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑

มีหน้าที่รับผิดชอบงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัย พิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของเทศบาล งานจัดทำนิติกรรม หรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการทางคดี การสอบสวนตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ พนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์ การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย การดำเนินการทางคดี การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.๑.๓ งานแผนงานและงบประมาณ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นางกัญญลักษณ์  สัตย์ซื่อ  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑ โดยมีผู้ช่วยดังนี้

(๑) นางสาวปาณิสรา  ทองสาร  พนักงานจ้างทั่วไป   ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป

ให้มีหน้าที่รับผิดชอบในงาน มีหน้าที่รับผิดชอบ งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและประเมินผลตามแผนทุกระดับ งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมือง และความพอเพียงของบริการสาธารณรูปโภค งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้รายจ่ายของเทศบาลในอนาคต งานจัดทำและเรียบเรียงจัดการทำแผนพัฒนา กำหนดเคล้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนปฏิบัติการประจำปี งานวิเคราะห์ ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องงานประสานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการ สาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผลตามแผนงานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีในหน่วยงานต่าง ๆ ทราบ และดำเนินการงานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ งานจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีของเทศบาลและงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี) งานศึกษาหาหลักฐานรายได้ใหม่  ๆ ของเทศบาลและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.๑.๔  งานกิจการสภา  ให้อยู่ในความรับผิดชอบของนางสาวกิ่งแก้ว พลเยี่ยม  พนักงานเทศบาลสามัญ  ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑ โดยมีผู้ช่วยปฏิบัติงานดังนี้

(๑) นางสาวนุชนาถ  สุนารักษ์   พนักงานจ้างทั่วไป    ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป

(๒) นายพิทักษ์  ประสงค์ทรัพย์   พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบ งานจัดเตรียมเอกสารการประชุมสภาเทศบาลและการประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของสภาเทศบาล งานจัดทำทะเบียนรับ-ส่ง หนังสืองานการประชุมและกิจการสภาเทศบาล งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.๑.๕ งานส่งเสริมการมีส่วนร่วม  ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นางกัญญลักษณ์  สัตย์ซื่อ  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑ โดยมีผู้ช่วยดังนี้

(๑)  นางสาวปณิสรา  ทองสาร   พนักงานจ้างทั่วไป   ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป

(๒) นางสาวนุชนาถ  สุนารักษ์   พนักงานจ้างทั่วไป    ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป

(๓) นายพิทักษ์  ประสงค์ทรัพย์   พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบ งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและชุมชน งานวิเคราะห์ภารกิจ/กิจกรรม ให้ภาคประชาชน หรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมการบริหารราชการของเทศบาลและภารกิจ/กิจกรรม ที่ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน งานจัดทำการประชามติและประชาพิจารณ์ตามกฎหมาย  งานเรียนรู้และพัฒนาการถ่ายโอนภารกิจแก่ชุมชน งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.๑.๖ งานการเลือกตั้ง  ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นางสาวชุติญา  พูลเชื้อ พนักงานเทศบาลสามัญ  ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป(อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)) ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ โดยมีผู้ช่วยปฏิบัติงานดังนี้

(๑) จ่าเอกสุรกิต  บุญตา ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป(อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)) ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๒

(๒) นางนุชจิรา  จารุวงศ์  พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ  ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๑-๓๑๐๔-๐๐๑

(๓) นางสาวสุนทร  ดอกดก พนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบ งานเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  งานตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น งานสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.๒ งานธุรการ  ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นางสาวกิ่งแก้ว พลเยี่ยม  พนักงานเทศบาลสามัญ  ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑ โดยมีผู้ช่วย  ดังนี้

(๑)  นางสาวนุชนาถ  สุนารักษ์   พนักงานจ้างทั่วไป   ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป

(๒)  นายพิทักษ์  ประสงค์ทรัพย์   พนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบในงานสารบรรณของสำนักปลัดเทศบาล งานข้อมูลข่าวสารทั่วไปและงานสารสนเทศ งานดูแลรักษา จัดเตรียมให้บริการด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยการสะดวกในด้านต่าง ๆ งานเลขานุการ และพนักงานเทศบาล งานสาธารณกุศลของเทศบาล งานประสานงานหน่วยงานอื่น งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ งานรัฐพิธี ราชพิธี งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล  งานรักษาความสะอาดสถานที่ราชการ งานการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง งานอื่นที่ไม่มีส่วนราชการใดรับผิดชอบ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.๓ งานทะเบียนราษฎร ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ พันจ่าตรีสมาน  ยิ่งยงค์  ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น(บริหารท้องถิ่นระดับต้น))/นายทะเบียนท้องถิ่น ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ โดยมีผู้ช่วย  ดังนี้

(๑) นางกัญญลักษณ์  สัตย์ซื่อ   พนักงานเทศบาลสามัญ  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑

(๒)  นางนุชจิรา  จารุวงศ์   พนักงานเทศบาลสามัญ  ตำแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ/ผู้ช่วยนายทะเบียนฯ ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๑-๓๑๐๔-๐๐๑

(๓)  นางสาวสุนทร  ดอกดก   พนักงานจ้างทั่วไป    ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป

ให้มีหน้าที่รับผิดชอบมีหน้าที่รับผิดชอบ งานพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร งานพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน งานจัดเตรียมเกี่ยวกับการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง งานปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชนให้มีความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ในการดำเนินการตามกฎหมาย ทะเบียนราษฎร ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ งานปรับปรุงการทะเบียนราษฎร ให้มีประสิทธิภาพทันสมัยและรัดกุม เพื่อให้การพิสูจน์ตรวจสอบตัวบุคคลถูกต้องไม่ผิดพลาด  งานเร่งสำรวจและตรวจสอบการจัดทำทะเบียนราษฎร การเก็บรักษาข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ จ่าเอกสุรกิต บุญตา ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป(อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)) ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๒ โดยมีผู้ช่วย  ดังนี้

(๑) นายอนุวัฒน์     สัตย์ซื่อ  พนักงานเทศบาลสามัญ  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน  ตำแหน่งเลขที่  ๔๕-๒-๐๑-๔๘๐๕-๐๐๑

(๒) นายธนาวุฒิ  ธนภัทรทินประภา พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วย จพง.ป้องกันฯ

(๓) นายโอภาส   วงศ์ใส    พนักงานจ้างทั่วไป      ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป

(๔) นายนิรันดร์  แพงมี    พนักงานจ้างทั่วไป     ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป

(๕) นายเจริญทรัพย์  อินอ่อน   พนักงานจ้างทั่วไป      ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป

(๖) นายทิฐินันท์  อ่างทอง   พนักงานจ้างทั่วไป     ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป

(๗) นายพิทักษ์  ประสงค์ทรัพย์   พนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบงานรักษาความปลอดภัยของสถานราชการ งานป้องกันและระงับอัคคีภัย งานวิเคราะห์และพิจารณาทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะรวมทั้ง ดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตะภัย งานสอบสวน ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทา และระงับสาธารณภัยต่าง ๆ งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องและบรรเทาสาธารณภัยและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.๕ งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ จ่าเอกสุรกิต บุญตา ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป(อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)) ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๒ โดยมีผู้ช่วย  ดังนี้

(๑) นายอนุวัฒน์     สัตย์ซื่อ  พนักงานเทศบาลสามัญ  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน  ตำแหน่งเลขที่  ๔๕-๒-๐๑-๔๘๐๕-๐๐๑

(๒) นายธนาวุฒิ  ธนภัทรทินประภา พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วย จพง.ป้องกันฯ

(๓) นายโอภาส   วงศ์ใส    พนักงานจ้างทั่วไป       ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป

(๔) นายนิรันดร์  แพงมี    พนักงานจ้างทั่วไป       ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป

(๕) นายเจริญทรัพย์  อินอ่อน   พนักงานจ้างทั่วไป     ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป

(๖) นายทิฐินันท์  อ่างทอง   พนักงานจ้างทั่วไป     ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป

(๗) นายพิทักษ์  ประสงค์ทรัพย์   พนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบ การศึกษาและวิเคราะห์ ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ  การประสานกับอำเภอและจังหวัดในการรักษาความสงบและเรียบร้อยและความมั่นคง  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมมวลชนต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ฯลฯ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.๖ งานเทศกิจ  ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นายอนุวัฒน์  สัตย์ซื่อ พนักงานเทศบาลสามัญ  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน  ตำแหน่งเลขที่  ๔๕-๒-๐๑-๔๘๐๕-๐๐๑ โดยมีผู้ช่วย  ดังนี้

(๑) นายธนาวุฒิ  ธนภัทรทินประภา พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วย จพง.ป้องกันฯ

(๒) นายโอภาส   วงค์ใส    พนักงานจ้างทั่วไป     ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป

(๓) นายนิรันดร์  แพงมี    พนักงานจ้างทั่วไป      ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป

(๔) นายเจริญทรัพย์  อินอ่อน   พนักงานจ้างทั่วไป      ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป

(๕) นายทิฐินันท์  อ่างทอง   พนักงานจ้างทั่วไป     ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป

(๖) นายพิทักษ์  ประสงค์ทรัพย์   พนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบ  การตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอยรวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจ และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ การควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ/และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.๗ งานประชาสัมพันธ์  ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นางนุชจิรา  จารุวงศ์  พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๑-๓๑๐๔-๐๐๑  โดยมีผู้ช่วยปฏิบัติงาน ดังนี้

(๑) นายทิฐินันท์  อ่างทอง   พนักงานจ้างทั่วไป     ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป

(๒)  นางชัชชญา   อุดมลาภ  พนักงานจ้างทั่วไป      ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบ งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจ เผยแพร่สนับสนุนผลงานและนโยบายของเทศบาลและรัฐบาล  งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น เป็นสื่อเชื่อมโยงระหว่างเทศบาลกับประชาชนหรือหน่วยงานอื่น (ระบบ IT) งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการและข้อมูลต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชน งานติดต่อประชาสัมพันธ์ส่วนราชการต่าง ๆ ของเทศบาล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

๕.  กองคลัง

ให้ นางอรพิน  อินทร์ขาว  พนักงานเทศบาลสามัญ  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)) ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ เป็นหัวหน้าบังคับบัญชาและรับผิดชอบ รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการกองคลัง ในหน้าที่เกี่ยวกับการจ่าย การรับ การนำส่งและการเก็บรักษาเงิน และจัดทำเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ตรวจ/จัดเก็บฎีกาเบิกเงินของหน่วยงานต่าง ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำปี งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ของเทศบาล งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานภายใน  ดังนี้

๕.๑  ฝ่ายบริหารงานการคลัง  ให้ นางสมปอง  ศุภเสถียร  พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลัง(อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)) ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๒ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการเงินและบัญชี  งานบริหารงานคลังและงบประมาณ และงานพัสดุและทรัพย์สิน  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน  ดังนี้

๕.๑.๑  งานการเงินและบัญชี  ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ  นางสมปอง ศุภเสถียร  พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลัง(อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)) ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๒ โดยมีผู้ช่วยปฏิบัติงาน ดังนี้

(๑) นางนวพร  เข็มแก้ว   พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(๒) นายกิตติศัพท์ โลหะสาร  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย  งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่น ๆ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๕.๑.๒  งานพัสดุและทรัพย์สิน ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นางสมปอง ศุภเสถียร  พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลัง(อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)) ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๒ โดยมีผู้ช่วยปฏิบัติงาน ดังนี้

(๑) นางสาวนริตา  ทิคะชน  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

มีหน้าที่รับผิดชอบ งานการจัดซื้อจัดจ้าง การซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุ งานจัดทำทะเบียนการตรวจสอบ การรับจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาพัสดุ การจำหน่ายพัสดุ และรายงานอื่น ๆ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๕.๑.๓  งานบริหารงานคลังและงบประมาณ  ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ  นางสมปอง  ศุภเสถียร  พนักงานเทศบาลสามัญ  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลัง(อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)) ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๒  โดยมีผู้ช่วยปฏิบัติงาน ดังนี้

(๑) นางนวพร  เข็มแก้ว   พนักงานจ้างตามภารกิจ   ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

มีหน้าที่รับผิดชอบ การจ่าย การรับ การนำส่ง การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงินการตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงินบำเหน็จ  บำนาญ  เงินอื่น ๆ  งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ งานทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำปี งานการจัดทำเช็ค และการจัดทำเก็บเอกสารการจ่ายเงิน งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณ งานการจ่ายเงินและการตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย และรายงานอื่น ๆ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๕.๒ งานธุรการ  ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นางอรพิน  อินทร์ขาว  พนักงานเทศบาลสามัญ  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง  (นักบริหารงานคลัง(อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)) ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ โดยมีผู้ช่วยปฏิบัติงาน ดังนี้

(๑) นางสมปอง  ศุภเสถียร   พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลัง(อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)) ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๒

(๒) นางสาวนริตา  ทิคะชน   พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

(๓) นายกิตติศัพท์ โลหะสาร   พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานดูแลรักษาและเบิกจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ งานดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ งานช่วยติดต่อและอำนวยความสะดวกต่าง ๆสถานที่งานข้อมูลข่าวสารทั่วไป และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๕.๓ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้  ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นางอรพิน  อินทร์ขาว  พนักงานเทศบาลสามัญ  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง(อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)) ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ โดยมีผู้ช่วยปฏิบัติงาน ดังนี้

(๑) นางสมปอง  ศุภเสถียร   พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลัง ๖) ตำแหน่งเลขที่ ๐๔-๐๑๐๓-๐๐๒

(๒) นายกิตติศัพท์ โลหะสาร   พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

(๓) นางนวพร  เข็มแก้ว    พนักงานจ้างตามภารกิจ   ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(๔) นางสาวนริตา  ทิคะชน   พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

มีหน้าที่รับผิดชอบ งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี  งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแบบคำร้องของผู้เสียภาษี  ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ งานพิจารณาประเมินละกำหนดค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี งานจัดเก็บและชำระรายได้จากผู้เสียภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น ๆ งานลงรายการเกี่ยวกับโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายในทะเบียนเงินผลประโยชน์และทะเบียนควบคุมผู้ชำระภาษี ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน งานดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี งานเก็บรักษาและการนำส่งเงินประจำวันแบบพิมพ์ต่าง ๆ งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ งานเอกสารและหลักฐานการเสียภาษีค่าธรรมเนียมรายได้อื่น งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เสนอแนะเพื่อปรับปรุง การจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและการหารายได้อื่น ๆ ของเทศบาล งานวางแผนการจัดเก็บรายได้ และแก้ปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล งานพิจารณาการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษี โรงเรือน และที่ดินบำรุงท้องที่และรายได้อื่น งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร  งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือคำร้องภายในกำหนด  และรายชื่อผู้ไม่ชำระภาษี ค่าธรรมและรายได้อื่น ๆ ภายในกำหนดของแต่ละปี งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในกำหนด  งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นภายในกำหนด งานประสานงานกับฝ่ายนิติการเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น (ไม่ยื่นแบบฯ และไม่ชำระภาษี) โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ งานเกี่ยวกับการดำเนินการยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินงานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้องงานสำรวจการตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สินและรหัสชื่อผู้ชำระภาษี  งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารข้อมูลต่าง ๆ งานการจัดทำรายงานประจำเดือนและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๕.๔ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นางอรพิน  อินทร์ขาว  พนักงานเทศบาลสามัญ  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง  (นักบริหารงานคลัง(อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)) ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ โดยมีผู้ช่วยปฏิบัติงาน ดังนี้

(๑) นางสมปอง  ศุภเสถียร   พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหาร งานคลัง (นักบริหารงานคลัง(อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)) ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๒

(๒) นายกิตติศัพท์ โลหะสาร   พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

(๓) นางนวพร  เข็มแก้ว    พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(๔) นางสาวนริตา  ทิคะชน   พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

มีหน้าที่รับผิดชอบ งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่ งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษีงานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์และรหัสชื่อผู้ชำระภาษี งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารข้อมูลต่าง ๆ  งานการจัดทำรายงานประจำเดือน งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๕.๕ งานจัดหาผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์  ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นางอรพิน  อินทร์ขาว  พนักงานเทศบาลสามัญ  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง(อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)) ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑  โดยมีผู้ช่วยปฏิบัติงาน ดังนี้

(๑) นางสมปอง  ศุภเสถียร   พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง(นักบริหารงานคลัง(อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)) ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๒

(๒) นายกิตติศัพท์ โลหะสาร   พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

(๓) นางนวพร  เข็มแก้ว    พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(๔) นางสาวนริตา  ทิคะชน   พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

มีหน้าที่รับผิดชอบ  งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี   งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี  งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแนบคำร้องของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น ๆ  งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่  งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี  งานจัดเก็บและชำระรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น งานลงรายการเกี่ยวกับโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายในทะเบียนเงินผลประโยชน์ และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี  ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี งานเก็บรักษา และการนำส่งเงินประจำวัน งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ  งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

๖. กองช่าง

ให้ นายประนม  อุ้มบุญ  พนักงานเทศบาลสามัญ  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง(อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)) ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ เป็นหัวหน้าบังคับบัญชา รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการกองช่าง ในหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจ  ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางวิศวกรรม การจัดเก็บทดสอบคุณภาพวัสดุงานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ  การก่อสร้าง  การควบคุมอาคาร  ตามระเบียบกฎหมาย  แผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุงงานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม  การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการแบ่งส่วนราชการในกองช่าง  ดังนี้

๖.๑  ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  ให้ นายประนม  อุ้มบุญ  พนักงานเทศบาลสามัญ  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง(อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)) ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม งานควบคุมอาคารและผังเมือง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน  ดังนี้

๖.๑.๑  งานวิศวกรรม  ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ  นายประนม  อุ้มบุญ  พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง(อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)) ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ โดยมีผู้ช่วยปฏิบัติงาน ดังนี้

(๑) นายวสุ  วิเศษ   พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๕-๔๑๐๑-๐๐๑

(๒) นายเอกศิษฐ์  อนุวิทย์จารุโรจน์  พนักงานจ้างตามภารกิจ   ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

มีหน้าที่รับผิดชอบ  การออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม  งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม  งานออกแบบรายการ รายละเอียดทางด้านวิศวกรรม  งานสำรวจหาข้อมูลหารายละเอียดเพื่อคำนวณ ออกแบบกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยทางด้านวิศวกรรม งานประมาณราคาก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานควบคุมการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๖.๑.๒  งานสถาปัตยกรรม  ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ  นายประนม  อุ้มบุญ  พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง(อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)) ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ โดยมีผู้ช่วยปฏิบัติงาน ดังนี้

(๑) นายวสุ  วิเศษ   พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๕-๔๑๐๑-๐๐๑

(๒) นายเอกศิษฐ์  อนุวิทย์จารุโรจน์  พนักงานจ้างตามภารกิจ   ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

มีหน้าที่รับผิดชอบ  งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ งานวางโครงการ จัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรมทางกฎหมาย งานให้คำปรึกษา แนะนำด้านสถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์ งานตรวจสอบแบบแปลน การขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรมตามกฎหมาย  งานควบคุมก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม งานออกแบบรายการทางสถาปัตยกรรม  งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม งานวิเคราะห์ วิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์  งานประมาณราคาก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์ งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์และงานด้านศิลปกรรมต่าง ๆ  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๖.๑.๓ งานผังเมือง  ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ  นายประนม  อุ้มบุญ  พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง(อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)) ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑  โดยมีผู้ช่วยปฏิบัติงาน ดังนี้

(๑) นายวสุ  วิเศษ   พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๕-๔๑๐๑-๐๐๑

(๒) นายเอกศิษฐ์  อนุวิทย์จารุโรจน์  พนักงานจ้างตามภารกิจ   ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

มีหน้าที่รับผิดชอบ  งานควบคุมการก่อสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร งานตรวจสอบกำหนดผังบริเวณแนวระดับของอาคารที่ขออนุญาต  งานตรวจรับรองอาคาร งานรองรับระวางแนวเขตที่ดิน งานตรวจสอบการขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  งานตรวจสอบแก้ไขปัญหาเรื่องราวและการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร งานจัดทำและวางผังเมือง งานพัฒนาปรับปรุงชุมชนแออัด  งานสำรวจรวบรวมข้อมูลด้านผังเมือง  งานให้คำปรึกษาด้านฟังเมืองและสิ่งแวดล้อม งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน งานแผนที่ภาษี งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะ และที่ดินสาธารณะประโยชน์ งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๖.๒  งานธุรการ  ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ  นายวสุ  วิเศษ พนักงานเทศบาลสามัญตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๕-๔๑๐๑-๐๐๑ โดยมีผู้ช่วยปฏิบัติงาน ดังนี้

(๑) นางวีณา  ยิ่งยงค์   พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนเงินบำเหน็จ บำนาญและเงินอื่น ๆ ของกองช่าง งานควบคุมการเบิกจ่ายและจัดทำทะเบียนคุมงบประมาณของกองช่าง งานดูแลรักษาและเบิกจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ งานดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ งานช่วยติดต่อและอำนวยความสะดวกต่าง ๆ สถานที่งานข้อมูลข่าวสารทั่วไป และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๖.๓  งานสาธารณูปโภค  ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ  นายประนม  อุ้มบุญ  พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง(อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)) ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑  โดยมีผู้ช่วยปฏิบัติงาน ดังนี้

(๑) นายวสุ  วิเศษ   พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๕-๔๑๐๑-๐๐๑

(๒) นายเอกศิษฐ์ อนุวิทย์จารุโรจน์  พนักงานจ้างตามภารกิจ   ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(๓) นายประณีต  ลี้ลับ   พนักงานจ้างทั่วไป   ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบ  งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อนและสิ่งติดตั้งอื่น ฯลฯ งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่  งานปรับปรุงแก้ไข และป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษา งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๖.๔  งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ   ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ  นายประนม  อุ้มบุญ  พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง(อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)) ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ โดยมีผู้ช่วยปฏิบัติงาน ดังนี้

(๑) นายวสุ  วิเศษ   พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๕-๔๑๐๑-๐๐๑

(๒) นายนรินทร์  มูลชาติ  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

(๓) นายปวีณ์  ยั่งยืน   พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป

(๔) นายบุญยิ่ง  ทุ่มโมง   พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบ  งานออกแบบ จัดสถานที่ งานติดตั้งไฟฟ้า บำรุงรักษา ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้า อาคาร สถานที่ต่าง ๆ  งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่ งานสำรวจออกแบบและคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า งานซ่อมบำรุงการไฟฟ้าในเขตเทศบาล งานให้คำปรึกษาแนะนำตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๖.๕  งานสวนสาธารณะ   ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ  นายประนม  อุ้มบุญ  พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง(อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)) ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ โดยมีผู้ช่วยปฏิบัติงาน ดังนี้

(๑) นายวสุ  วิเศษ   พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๕-๔๑๐๑-๐๐๑

(๒) นายบุญโฮม  ศิริวิ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป

(๓) นายชำนาญ  ต้นบุญ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบ  งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่นงานสวนสาธารณะ สวนหย่อม ฯลฯ งานควบคุมดูแลและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  งานดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ พันธ์ไม้ต่าง ๆ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย งานควบคุมอาคารและผังเมือง

๖.๖  งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย   ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ  นายประนม  อุ้มบุญ  พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง(อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)) ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ โดยมีผู้ช่วยปฏิบัติงาน ดังนี้

(๑) นายวสุ  วิเศษ   พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๕-๔๑๐๑-๐๐๑

(๒) นายปวีณ์  ยั่งยืน   พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป

(๓) นายบุญยิ่ง  ทุ่มโมง   พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป

(๔) นายบุญโฮม  ศิริวิ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป

(๕) นายชำนาญ  ต้นบุญ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป

(๖) นายประณีต  ลี้ลับ   พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบ งานออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอาคาร  โรงแรมสถานประกอบการ ฯลฯ งานออกแบบก่อสร้างระบบการระบายน้ำทั่วไป เช่น ท่อ ทางระบายน้ำฝน หรือน้ำทิ้ง  งานควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโรงบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพสามารถบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพตามาตรฐานน้ำทิ้งก่อนปล่อยน้ำทิ้ง  งานวิจัยและประเมินผล  การจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ การกำจัดน้ำเสียให้บริหารข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการวางแผน การศึกษาวิเคราะห์การเจริญเติบโตของประชากร จำนวนผู้ขออนุญาตต่อท่อเชื่อมการจัดเก็บรายได้รวมทั้งการติดตามผลและการประเมินผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานใน ฝ่ายบำบัดน้ำเสีย งานรับน้ำเสียจากอาคาร สถานประกอบการต่าง ๆ ในเขตควบคุมการบำบัดน้ำเสีย เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย งานตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร สถานประกอบการ มิให้ปล่อยน้ำเสียทำลายสภาพแวดล้อมของธรรมชาติ เช่น คูคลอง ที่สาธารณะรวมทั้งการปล่อยน้ำทิ้งลงสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต  งานรับเรื่องราวคำร้องขออนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง การตรวจสอบเอกสารรวมทั้งการสำรวจทำผังแนวท่อและประมาณการจำนวนผู้ขออนุญาต งานประเมินอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใบอนุญาตขอต่อท่อเชื่อมน้ำเสีย งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องจักรกล อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบการบำบัดน้ำเสีย งานบำรุงรักษาและและซ่อมแซมอาคาร สถานที่โรงบำบัดน้ำเสีย ท่อน้ำเสียท่อระบายน้ำฝน ท่อระบายน้ำโสโครกและท่อน้ำทิ้งงานดูแลรักษาบ่อบำบัดน้ำเสีย งานทำความสะอาด ล้าง ลอกท่อ รางระบายน้ำเสีย น้ำฝน หรือน้ำทิ้ง งานตักขยะในบ่อสูบน้ำเสีย บ่อพักและบ่อดักไขมัน งานตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากโรงบำบัดน้ำเสียและแหล่งน้ำตามธรรมชาติ แหล่งน้ำต่าง ๆ ควบคุมการเติมคลอรีนหลักจากบำบัดน้ำเสียจากโรงบำบัดน้ำเสียในน้ำเสียจากแหล่งอื่น ควบคุมการใช้สารเคมีต่าง ๆ ในระบบบำบัดน้ำเสีย การตรวจสอบ วิเคราะห์  คุณภาพน้ำเสีย น้ำทิ้งจากสถานประกอบการของเอกชนในรายที่น่าสงสัยหรือประชาชนร้องขอ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

๗. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ให้ จ่าเอกเศรษฐไชย  มีมา   พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข(อำนวยการระดับต้น)) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๖-๒๑๐๔-๐๐๒ เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน การส่งเสริมสุขภาพและอนามัย กองป้องกันโรคติดต่อ  งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ งานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวการศูนย์บริการสาธารณสุข และงานทันตกรรมสาธารณสุข รวมถึงการจัดการตลาดสด และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีการแบ่งส่วนราชการในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

๗.๑ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ให้ จ่าเอกเศรษฐไชย  มีมา   พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข(อำนวยการระดับต้น)) ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๖-๒๑๐๔-๐๐๒  รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานวางแผนสาธารณสุข โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน  ดังนี้

๗.๑.๑ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ  จ่าเอกเศรษฐไชย  มีมา   พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  (นักบริหารงานสาธารณสุข(อำนวยการระดับต้น)) ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๖-๒๑๐๔-๐๐๒  โดยมีผู้ช่วยปฏิบัติงาน ดังนี้

(๑) นายพิมล  วงศ์คำชาว      พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)

(๒) นายบุญเกิด   สิงห์แก้ว        พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

(๓) นายศราวุธ  สภาพรม     พนักงานจ้างทั่วไป    ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบ งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ งานควบคุมการประกอบภารกิจที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  งานป้องกันแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ  งานสุขาภิบาลโรงงาน  งานชีวะอนามัย  งานฌาปนสถาน งานกวาดล้างทำความสะอาด  งานเก็บรวบรวมขยะมูล งานขนถ่ายขยะมูลฝอย งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๗.๑.๒ งานศูนย์บริการสาธารณสุข  ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ จ่าเอกเศรษฐไชย  มีมา   พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข(อำนวยการระดับต้น)) ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๖-๒๑๐๔-๐๐๒ โดยมีผู้ช่วยปฏิบัติงาน ดังนี้

(๑) นางกาญจนา  มงคลเสริม   พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๖-๔๑๐๑-๐๐๒

(๒) นางณัฏฐณิชา  เทพมณี   พนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

(๓) นายศราวุธ  สภาพรม     พนักงานจ้างทั่วไป    ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบ  งานให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่ งานวางแผนและจัดการให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยให้สอดคล้องกับคำสั่งการรักษาของแพทย์ งานวางแผนควบคุมการปฏิบัติงานและประเมินผลตามแผน งานสนับสนุนแพทย์เกี่ยวกับตรวจ วินิจฉัยและบริการรักษาพยาบาล งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๗.๑.๓ งานวางแผนสาธารณสุข  ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ  จ่าเอกเศรษฐไชย  มีมา  พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข(อำนวยการระดับต้น)) ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๖-๒๑๐๔-๐๐๒  โดยมีผู้ช่วยปฏิบัติงาน ดังนี้

(๑) นางกาญจนา  มงคลเสริม   พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๖-๔๑๐๑-๐๐๒

(๒) นางณัฏฐณิชา  เทพมณี   พนักงานจ้างทั่วไป    ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

(๓) นายศราวุธ  สภาพรม     พนักงานจ้างทั่วไป    ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบ งานวางแผนด้านสาธารณสุข งานจัดทำแผนตามโครงการบริการสาธารณสุข ให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของท้องถิ่น โดยประสานแผนกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ งานประสานแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ จากผลการปฏิบัติงานหรือรายงานของกระทรวงสาธารณสุข งานรวบรวมแผนการปฏิบัติงานสาธารณสุขประจำเดือนของเทศบาล งานข้อมูลข่าวสาร การจัดทำและสนับสนุนระเบียบและรายงาน งานประเมินผลงานทางด้านการสาธารณสุข งานนิเทศและติดตามผลงานทางด้านสาธารณสุข งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๗.๑.๔ งานรักษาความสะอาด  ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ  จ่าเอกเศรษฐไชย    มีมา   พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข(อำนวยการระดับต้น)) ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๖-๒๑๐๔-๐๐๒ โดยมีผู้ช่วยปฏิบัติงาน ดังนี้

(๑) นายพิมล  วงศ์คำชาว      พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)

(๒) นายบุญเกิด   สิงห์แก้ว    พนักงานจ้างทั่วไป    ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

(๓) นายศราวุธ  สภาพรม     พนักงานจ้างทั่วไป    ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบ งานบำรุงทางน้ำและทางบก การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด การรักษา ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๗.๒ งานธุรการ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ  นางกาญจนา  มงคลเสริม   พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๖-๔๑๐๑-๐๐๒  โดยมีผู้ช่วยปฏิบัติงาน ดังนี้

(๑) นางณัฏฐณิชา  เทพมณี   พนักงานจ้างทั่วไป    ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

(๒) นายศราวุธ  สภาพรม     พนักงานจ้างทั่วไป    ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงาธุรการ งานสารบรรณ งานเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างงานดูแลรักษา และเบิกจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ งานดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ งานช่วยติดต่อและอำนวยความสะดวกต่าง ๆ สถานที่งานข้อมูลข่าวสารทั่วไปของกองสาธารณสุข และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๗.๓ งานสัตว์แพทย์ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ จ่าเอกเศรษฐไชย  มีมา   พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข(อำนวยการระดับต้น)) ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๖-๒๑๐๔-๐๐๒  โดยมีผู้ช่วยปฏิบัติงาน ดังนี้

(๑) นางกาญจนา  มงคลเสริม   พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๖-๔๑๐๑-๐๐๒

(๒) นางณัฏฐณิชา  เทพมณี   พนักงานจ้างทั่วไป    ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

(๓) นายศราวุธ  สภาพรม     พนักงานจ้างทั่วไป    ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบ  งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์ งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยงหรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ  งานระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบอาชีพซึ่งเสี่ยงต่อการติดโรค  งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  งานป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรำคาญต่อสัตว์ งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๗.๔ งานส่งเสริมสุขภาพ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ จ่าเอกเศรษฐไชย  มีมา   พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข(อำนวยการระดับต้น)) ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๖-๒๑๐๔-๐๐๒  โดยมีผู้ช่วยปฏิบัติงาน ดังนี้

(๑) นางกาญจนา  มงคลเสริม   พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๖-๔๑๐๑-๐๐๒

(๒) นางณัฏฐณิชา  เทพมณี   พนักงานจ้างทั่วไป    ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

(๓) นายศราวุธ  สภาพรม     พนักงานจ้างทั่วไป    ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบ  งานด้านสุขศึกษา งานอนามัยโรงเรียน งานอนามัยแม่และเด็ก งานวางแผนครอบครัว งานสาธารณสุขมูลฐาน งานโภชนาการ งานสุขภาพจิต  งานควบคุมกำกับการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพการสาธารณสุขมูลฐาน งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๗.๕ งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ จ่าเอกเศรษฐไชย  มีมา   พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข(อำนวยการระดับต้น)) ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๖-๒๑๐๔-๐๐๒  โดยมีผู้ช่วยปฏิบัติงาน ดังนี้

(๑) นายพิมล   วงศ์คำชาว      พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)

(๒) นายบุญเกิด   สิงห์แก้ว        พนักงานจ้างทั่วไป     ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

(๓) นายศราวุธ  สภาพรม     พนักงานจ้างทั่วไป    ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบ  งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย งานกำจัดขยะมูลฝอย และควบคุมสถานที่กำจัดมูลฝอย งานขนถ่ายและกำจัดสิ่งปฏิกูล ตามหลักวิชาการสุขาภิบาล งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๗.๖ งานวิชาการและแผนงานสาธารณสุข ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ จ่าเอกเศรษฐไชย     มีมา  พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข(อำนวยการระดับต้น)) ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๖-๒๑๐๔-๐๐๒  โดยมีผู้ช่วยปฏิบัติงาน ดังนี้

(๑) นางกาญจนา  มงคลเสริม   พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๖-๔๑๐๑-๐๐๒

(๒) นางณัฏฐณิชา  เทพมณี   พนักงานจ้างทั่วไป    ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

(๓) นายศราวุธ  สภาพรม     พนักงานจ้างทั่วไป    ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบ  งานการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาการ โดยการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กำหนดมาตรฐานและแผนการ งานวิชาการและแผนงาน งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๗.๗ งานเผยแพร่และฝึกอบรม ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ จ่าเอกเศรษฐไชย  มีมา   พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข(อำนวยการระดับต้น)) ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๖-๒๑๐๔-๐๐๒ โดยมีผู้ช่วยปฏิบัติงาน ดังนี้

(๑) นางกาญจนา  มงคลเสริม   พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๖-๔๑๐๑-๐๐๒

(๒) นางณัฏฐณิชา  เทพมณี   พนักงานจ้างทั่วไป    ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

(๓) นายศราวุธ  สภาพรม     พนักงานจ้างทั่วไป    ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบ  งานการเผยแพร่ และฝึกอบรม  องค์กรท้องถิ่น เอกชน ชุมชน อาสาสมัครกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขและสุขภาพ  ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครต่าง ๆ จัดตั้งเครือข่ายด้านป้องกันโรค  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๗.๘ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ จ่าเอกเศรษฐไชย  มีมา   พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข(อำนวยการระดับต้น)) ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๖-๒๑๐๔-๐๐๒ โดยมีผู้ช่วยปฏิบัติงาน ดังนี้

(๑) นางกาญจนา  มงคลเสริม   พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๖-๔๑๐๑-๐๐๒

(๒) นางณัฏฐณิชา  เทพมณี   พนักงานจ้างทั่วไป    ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

(๓) นายศราวุธ  สภาพรม     พนักงานจ้างทั่วไป    ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบ งานด้านสุขศึกษา งานอนามัยโรงเรียนงานอนามัยแม่และเด็ก งานวางแผนครอบครัว งานสาธารณสุขมูลฐาน งานโภชนาการ งานสุขภาพจิต งานป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค งานควบคุมแมลงและพาหะนำโรค งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

๘. กองการศึกษา และสวัสดิการสังคม

ให้ พันจ่าตรีสมาน  ยิ่งยงค์ ตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น(บริหารท้องถิ่นระดับกลาง)) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑  เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองการศึกษา โดยมีจ่าเอกสุรกิต  บุญตา ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป(อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)) ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๒ ช่วยราชการกองการศึกษาฯ เป็นผู้ช่วยในการบริหารจัดการ  รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย /อนุบาล  การขยายโอกาสทางการศึกษา การฝึกและส่งเสริมอาชีพ กิจการทางศาสนา ส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน การศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการแบ่งส่วนราชการในกองการศึกษา และสวัสดิการสังคม  ดังนี้

๘.๑  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  ให้  พันจ่าตรีสมาน  ยิ่งยงค์ ตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น(บริหารท้องถิ่นระดับกลาง)) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ  งานส่งเสริมศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น งานการศึกษาปฐมวัย  งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน  ดังนี้

๘.๑.๑ งานการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ  ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ  พันจ่าตรีสมาน  ยิ่งยงค์ ตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น(บริหารท้องถิ่นระดับกลาง)) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ โดยมีผู้ช่วยปฏิบัติงาน ดังนี้

(๑)  จ่าเอกสุรกิต  บุญตา  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป(อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)) ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๒

(๒) นางศิรวุฒิ  ศิริแสง   พนักงานเทศบาลสามัญ   ตำแหน่ง ครู ๓๕–๒–๐๐๖๓

(๓) นางวิชุดา  สัตย์ซื่อ   พนักงานเทศบาลสามัญ   ตำแหน่ง ครู ๓๕–๒–๐๑๔๘

(๔) นางนงรักษ์  นนทะคุณ  พนักงานเทศบาลสามัญ   ตำแหน่ง ครู ๓๕–๒–๐๓๑๙

(๕) นางพิศมัย  หอมหวล  พนักงานเทศบาลสามัญ   ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ๓๕–๒–๐๐๖๒

(๖)  นางภัทรวดี  มีมา   พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(๗) นางสาวศิริพร  ศิริวิ พนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบงานสำรวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา งานศึกษาปฐมวัย  งานให้บริการทางการศึกษาทั่วไป  การศึกษานอกโรงเรียน งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา งานประชุม  อบรม  สัมมนาประสานงาน และให้บริการทางด้านวิชาการ งานส่งเสริมสุขภาพ และควบคุมมาตรฐานทางการศึกษา งานประสานงานการดำเนินงานด้านวิชาการหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานขยายโอกาสทางการศึกษาและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๘.๑.๒ งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ  พันจ่าตรีสมาน  ยิ่งยงค์ ตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น(บริหารท้องถิ่นระดับกลาง)) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑  โดยมีผู้ช่วยปฏิบัติงาน ดังนี้

(๑)  จ่าเอกสุรกิต  บุญตา  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป(อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)) ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๒

(๒) นางศิรวุฒิ  ศิริแสง   พนักงานเทศบาลสามัญ   ตำแหน่ง ครู ๓๕–๒–๐๐๖๓

(๓) นางวิชุดา  สัตย์ซื่อ   พนักงานเทศบาลสามัญ   ตำแหน่ง ครู ๓๕–๒–๐๑๔๘

(๔) นางนงรักษ์  นนทะคุณ  พนักงานเทศบาลสามัญ   ตำแหน่ง ครู ๓๕–๒–๐๓๑๙

(๕) นางพิศมัย  หอมหวล  พนักงานเทศบาลสามัญ   ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ๓๕–๒–๐๐๖๒

มีหน้าที่รับผิดชอบ  งานควบคุมดูแลห้องสมุด งานจัดทำรายงานเกี่ยวกับการยืม คืน หนังสือทะเบียนสมาชิกการ ให้บริการแก่ประชาชน งานกิจกรรมต่าง ๆ ของห้องสมุด การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น  งานการสำรวจรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน   งานเกี่ยวกับการศึกษาผู้ใหญ่ และวิทยาลัยชุมชน หรือการศึกษาที่นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ  งานรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ แก่ประชาชนทั่วไป  งานดูแลแนะนำการศึกษาการแนะแนวอาชีพและแก้ไขปัญหาต่าง ๆแก่ประชาชน งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๘.๑.๓ งานกิจการศาสนา  ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ  พันจ่าตรีสมาน  ยิ่งยงค์ ตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น(บริหารท้องถิ่นระดับกลาง)) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ โดยมีผู้ช่วยปฏิบัติงาน ดังนี้

(๑)  จ่าเอกสุรกิต  บุญตา  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป(อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)) ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๒

(๒) นางศิรวุฒิ  ศิริแสง   พนักงานเทศบาลสามัญ   ตำแหน่ง ครู ๓๕–๒–๐๐๖๓

(๓) นางวิชุดา  สัตย์ซื่อ   พนักงานเทศบาลสามัญ   ตำแหน่ง ครู ๓๕–๒–๐๑๔๘

(๔) นางนงรักษ์  นนทะคุณ  พนักงานเทศบาลสามัญ   ตำแหน่ง ครู ๓๕–๒–๐๓๑๙

(๕) นางพิศมัย  หอมหวล  พนักงานเทศบาลสามัญ   ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ๓๕–๒–๐๐๖๒

(๖)  นางภัทรวดี  มีมา   พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(๗)  นางสาวศิริพร  ศิริวิ พนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบ  งานกิจการศาสนา  งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีต  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๘.๑.๔ งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม  ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ  พันจ่าตรีสมาน  ยิ่งยงค์ ตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น(บริหารท้องถิ่นระดับกลาง)) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ โดยมีผู้ช่วยปฏิบัติงาน ดังนี้

(๑)  จ่าเอกสุรกิต  บุญตา  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป(อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)) ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๒

(๒) นางศิรวุฒิ  ศิริแสง   พนักงานเทศบาลสามัญ   ตำแหน่ง ครู ๓๕–๒–๐๐๖๓

(๓) นางวิชุดา  สัตย์ซื่อ   พนักงานเทศบาลสามัญ   ตำแหน่ง ครู ๓๕–๒–๐๑๔๘

(๔) นางนงรักษ์  นนทะคุณ  พนักงานเทศบาลสามัญ   ตำแหน่ง ครู ๓๕–๒–๐๓๑๙

(๕) นางพิศมัย  หอมหวล  พนักงานเทศบาลสามัญ   ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ๓๕–๒–๐๐๖๒

(๖)  นางภัทรวดี  มีมา   พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(๗)  นางสาวศิริพร  ศิริวิ พนักงานจ้างทั่วไป      ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบ  งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๘.๑.๕ งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ  ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ  นางนุชจิรา  จารุวงศ์  พนักงานเทศบาลสามัญ  ตำแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๑-๓๑๐๔-๐๐๑  โดยมีผู้ช่วยปฏิบัติงาน ดังนี้

(๑) นายวิรัลพัชร สิริเรืองธนชัย  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

(๒) นางภัทรวดี  มีมา   พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(๓) นางสาวศิริพร  ศิริวิ พนักงานจ้างทั่วไป     ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบ  งานการฝึกอาชีพให้กับกลุ่ม ชุมชน งานการส่งเสริมอาชีพ การประกอบอาชีพของคนในชุมชนท้องถิ่น  งานสนับสนุนส่งเสริมแนวทางในการประกอบอาชีพ งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๘.๑.๖ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นางนุชจิรา   จารุวงศ์  พนักงานเทศบาลสามัญ  ตำแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๑-๓๑๐๔-๐๐๑  โดยมีผู้ช่วยปฏิบัติงาน ดังนี้

(๑) นางศิรวุฒิ  ศิริแสง   พนักงานเทศบาลสามัญ   ตำแหน่ง ครู ๓๕–๒–๐๐๖๓

(๒) นางวิชุดา  สัตย์ซื่อ   พนักงานเทศบาลสามัญ   ตำแหน่ง ครู ๓๕–๒–๐๑๔๘

(๓) นางนงรักษ์  นนทะคุณ พนักงานเทศบาลสามัญ   ตำแหน่ง ครู ๓๕–๒–๐๓๑๙

(๔) นางพิศมัย  หอมหวน พนักงานเทศบาลสามัญ   ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ๓๕–๒–๐๐๖๒

(๕) นายวิรัลพัชร สิริเรืองธนชัย  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

(๖)  นางภัทรวดี  มีมา   พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(๗)  นางสาวศิริพร  ศิริวิ พนักงานจ้างทั่วไป    ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบ งานการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือ เผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่าง ๆ แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป งานการอบรม ปกครอง ดูแล และแนะแนวการศึกษา การแนะแนวอาชีพและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แก่เยาวชนและประชาชน  งานพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ งานศูนย์เยาวชน  งานควบคุม ตรวจสอบ นิเทศ ติดตามผล วัดผลแลประเมินผลกิจกรรมเยาวชน งานติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๘.๒ งานธุรการ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ พันจ่าตรีสมาน  ยิ่งยงค์  ตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น(บริหารท้องถิ่นระดับกลาง)) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑  โดยมีผู้ช่วยปฏิบัติงาน ดังนี้

(๑) นางภัทรวดี  มีมา   พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(๒) นายวิรัลพัชร สิริเรืองธนชัย  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

(๓) นางสาวศิริพร  ศิริวิ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบ  งานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อการอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานด้านประชาสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการศึกษา งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนของกองการศึกษา  รวมถึงการตรวจสอบปฏิบัติงานตามแผนการติดตามและการรายงาน งานการซื้อและการจ้าง งานการซ่อมและบำรุงรักษา งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ  งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ งานจำหน่ายพัสดุ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๘.๓ งานการศึกษาปฐมวัย ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ  พันจ่าตรีสมาน  ยิ่งยงค์ ตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น(บริหารท้องถิ่นระดับกลาง)) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ โดยมีผู้ช่วยปฏิบัติงาน ดังนี้

(๑) จ่าเอกสุรกิต  บุญตา  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป(อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)) ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๒

(๒) นางศิรวุฒิ  ศิริแสง    พนักงานเทศบาลสามัญ   ตำแหน่ง ครู ๓๕–๒–๐๐๖๓

(๓) นางวิชุดา  สัตย์ซื่อ    พนักงานเทศบาลสามัญ   ตำแหน่ง ครู ๓๕–๒–๐๑๔๘

(๔) นางนงรักษ์  นนทะคุณ   พนักงานเทศบาลสามัญ   ตำแหน่ง ครู ๓๕–๒–๐๓๑๙

(๕) นางพิศมัย  หอมหวล   พนักงานเทศบาลสามัญ   ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ๓๕–๒–๐๐๖๒

(๖) นางณัชธฤดี  สุขสาย   พนักงานจ้างตามภารกิจ   ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

(๗) นางกฤษณา   สารินทร์    พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

(๘) นางสาวปุณยนุช  ทองดวง  พนักงานจ้างทั่วไป   ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก

(๙) นางกรรณิการ์  จักรไชย  พนักงานจ้างทั่วไป   ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก

มีหน้าที่รับผิดชอบ  งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน งานดูแล จัดเตรียม และให้บริการวัสดุอุปกรณ์ คู่มือครู สื่อการเรียนการสอน งานกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน  งานการติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานเผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่าง ๆ กฎ ระเบียบ และนโยบายของทางราชการอันเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียน  จัดซื้ออาหารเสริม(นม) จัดหาวัสดุทางการศึกษา สื่อการเรียน การสอน งานการจัดหาบุคลากรให้เพียงพอและเหมาะสมกับจำนวนนักเรียนห้องเรียน  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๘.๔ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นางนุชจิรา  จารุวงศ์  พนักงานเทศบาลสามัญ  ตำแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๑-๓๑๐๔-๐๐๑   โดยมีผู้ช่วยปฏิบัติงาน ดังนี้

(๑) นายวิรัลพัชร สิริเรืองธนชัย  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

(๒) นางสาวศิริพร  ศิริวิ  พนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบ งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน งานสวัสดิการสังคมงานส่งเสริมและพัฒนาชุมชน งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานกิจการสตรีและคนชรา  งานกิจการเยาวชน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๘.๕ งานสังคมสงเคราะห์ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นางนุชจิรา  จารุวงศ์  พนักงานเทศบาลสามัญ  ตำแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๑-๓๑๐๔-๐๐๑  โดยมีผู้ช่วยปฏิบัติงาน ดังนี้

(๑) นายวิรัลพัชร สิริเรืองธนชัย  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

(๒) นางสาวศิริพร  ศิริวิ  พนักงานจ้างทั่วไป     ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบ   งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง งานสงเคราะห์ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว การส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่าง ๆ  งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน งานประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์ งานให้คำปรึกษา  แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

๙. งานตรวจสอบภายใน

ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นางสมปอง  ศุภเสถียร  พนักงานเทศบาลสามัญ  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง(อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)) ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๒  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบบัญชี  เอกสารการเบิกจ่าย  เอกสารรับเงินทุกประเภท  ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี  งานตรวจพัสดุและการเก็บรักษา  งานตรวจสอบทรัพย์สินและการทำประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาล  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย และให้มีผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ดังนี้

(๑) นางสาวกิ่งแก้ว พลเยี่ยม   พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑

(๒) นางกาญจนา  มงคลเสริม    พนักงานเทศบาลสามัญ  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๖-๔๑๐๑-๐๐๒

(๓) นางวีณา  ยิ่งยงค์    พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง

(๔) นางภัทรวดี  มีมา    พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(๕) นางนวพร  เข็มแก้ว    พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

๑๐. งานสารบรรณกลาง

ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ พันจ่าตรีสมาน  ยิ่งยงค์  ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น (บริหารท้องถิ่นระดับกลาง)) ตำแหน่งเลขที่ ๔๕-๒-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ โดยมีผู้ช่วย  ดังนี้

(๑)  นางชัชชญา   อุดมลาภ  พนักงานจ้างทั่วไป       ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบในงานสารบรรณกลางของเทศบาล งานข้อมูลข่าวสารทั่วไปและงานสารสนเทศ การติดต่อและอำนวยการสะดวกในด้านต่าง ๆ งานประสานงานหน่วยงานอื่น ตามที่ปลัดเทศบาลมอบหมาย

 

๑๑. สายงานการปกครองบังคับบัญชา

การบริหารกิจการ/การติดต่อ การตอบโต้หนังสือของเทศบาล ให้นายกเทศมนตรี หรือผู้รักษาราชการแทน หรือปฏิบัติราชการแทน ตามคำสั่งของเทศบาล

 

ในการปฏิบัติงานของเทศบาลในเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการนั้นเป็นผู้สั่งการและรับผิดชอบโดยตรง กรณีที่จะต้องให้นายกเทศมนตรีสั่งการ ให้เสนอผ่านปลัดเทศบาลเพื่อวินิจฉัยสั่งการ หรือให้ความเห็นในการปฏิบัติงานในเรื่องนั้นเสนอรองนายกเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรี เมื่อรองนายกเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรีสั่งการประการใดแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติตามคำสั่งนั้น

ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่การงาน ถือปฏิบัติตามคำสั่งโดยเคร่งครัด ตามระเบียบ อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานนายกเทศมนตรีโดยทันที

 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

สั่ง  ณ  วันที่   ๕   เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

พิตรพิบูล  สิริเรืองธนชัย

( นายพิตรพิบูล  สิริเรืองธนชัย )

นายกเทศมนตรีตำบลป่าติ้ว

 

 

 

ดาวน์โหลด สำเนาคำสั่ง เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

 

 

Copyright © 2015 nickname.it All rights reserved.