ประกาศเทศบาลตำบลป่าติ้ว

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลป่าติ้ว

ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

*******************

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔  มาตรา ๑๐๓/๗  กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖  มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง นั้น

 

เทศบาลตำบลป่าติ้ว  ได้ดำเนินการประมาณราคาโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  จำนวน  ๗  โครงการ  ได้แก่

๑.  โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยเทศบาล ๑๑ หมู่ที่ ๔

๒.  โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยเทศบาล ๑๕ หมู่ที่ ๕

๓.  โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยเทศบาล ๑๓ หมู่ที่ ๑๒

๔.  โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล ๔ หมู่ที่ ๑๒

๕.  โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล ๕ หมู่ที่ ๕

๖.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล ๑๘/๑ หมู่ที่ ๔

๗.  โครงการก่อสร้างทางเท้า ถนนเทศบาล ๖  หมู่ ๑๒

เสร็จเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗

 

 

(ลงชื่อ)    พิตรพิบูล  สิริเรืองธนชัย

      (นายพิตรพิบูล  สิริเรืองธนชัย)

       นายกเทศมนตรีตำบลป่าติ้ว

 

 

[ ดาวน์โหลดสำเนา ]

 

 

Copyright © 2015 nickname.it All rights reserved.