ประกาศ คำสั่ง

บทความ เอกสารประชาสัมพันธ์

ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

22 กุมภาพันธ์ 2564 - ประกาศ เรื่อง การกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลป่าติ้ว (ส.ถ./ผ.ถ.3 เขต 1)

22 กุมภาพันธ์ 2564 - ประกาศ เรื่อง การกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลป่าติ้ว (ส.ถ./ผ.ถ.3 เขต 2)

19 กุมภาพันธ์ 2564 - ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าติ้วและนายกเทศมนตรีตำบลป่าติ้ว

19 กุมภาพันธ์ 2564 - ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลป่าติ้วที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (ผ.ถ. 4/4) และประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลป่าติ้ว (ผ.ถ.4/5)

19 กุมภาพันธ์ 2564 - ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าติ้วที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 (ส.ถ.4/4) และประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าติ้ว (ส.ถ.4/5)

19 กุมภาพันธ์ 2564 - ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าติ้วที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 (ส.ถ.4/4) และประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าติ้ว (ส.ถ.4/5)

19 กุมภาพันธ์ 2564 - การพิจารณาลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งตาม พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 กรณ๊ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

17 กุมภาพันธ์ 2564 - ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลป่าติ้ว

5 กุมภาพันธ์ 2564 - ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง  และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าติ้ว และนายกเทศมนตรีตำบลป่าติ้ว

5 กุมภาพันธ์ 2564 - หนังสือที่ ลต 0012/ว214 การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

4 กุมภาพันธ์ 2564 - ประกาศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าติ้ว

4 กุมภาพันธ์ 2564 - ประกาศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลป่าติ้ว

1 กุมภาพันธ์ 2564 - คำสั่ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาล

1 กุมภาพันธ์ 2564 - ประกาศ กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

21 ตุลาคม 2563 - ประกาศ การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดยโสธร

24 กันยายน 2563 - ประกาศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ของผุ้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบล และนายกเทศมนตรี ในพื้นที่จังหวัดยโสธร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 มกราคม 2564 - ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564

7 ธันวาคม 2563 - ประกาศ แจ้งปรับปรุงการกำหนดอัตราภาษีป้ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563

7 พฤศจิกายน 2563 - ประกาศ การกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ

2 พฤศจิกายน 2563 - ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลป่าติ้ว ประจำปีงบประมาณ 2564

22 ตุลาคม 2563 - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

2 ตุลาคม 2563 - ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

30 กันยายน 2563 - รายงานแสดงจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลป่าติ้ว ประจำปีงบประมาณ 2563

25 สิงหาคม 2563 - ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น "อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น"

21 สิงหาคม 2563 - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็น อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

18 สิงหาคม 2563 - คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำนินการคัดเลือกบุคคทำหน้าที่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

 

อ่านทั้งหมด...

 

 

 

25 มกราคม 2564 -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ทต.053-013 สายบ้านร่มโพธิ์-ฟาร์มเอกรวี ซอยเทศบาล 4 หมู่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 มกราคม 2564 - ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาสวดอภิธรรม วัดป่าติ้ว (เครือมะยาง) หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 มกราคม 2564 - ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ทต.053-005 สายไปรษณีย์ป่าติ้ว-บ้านโพธิ์ไทร ถนนเทศบาล 5 หมู่ 5 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 มกราคม 2564 - ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ทต.053-013 สายบ้านร่มโพธิ์-ฟาร์มเอกรวี ซอยเทศบาล 4 หมู่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

11 มกราคม 2564 -ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก ซอยเทศบาล 4 หมู่ 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

4 มกราคม 2564 - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ทต.053-013 สายบ้านร่มโพธิ์-ฟาร์มเอกรวี ซอยเทศบาล 4 หมู่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (แบบ บก.01)

4 มกราคม 2564 - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ทต.053-005 สายไปรษณีย์ป่าติ้ว-บ้านโพธิ์ไทร..ถนนเทศบาล 5 หมู่ 5 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (แบบ บก.01)

 

อ่านทั้งหมด...

 

 

 

Copyright © 2015 nickname.it All rights reserved.