KM (Knowledge Management)

เทศบาลตำบลป่าติ้ว

 

คำสั่งแต่งตั้งทีมงาน การจัดการความรู้ KM (Knowledge Management) และ CKO (Chief Knowledge Officer)

แผนจัดการความรู้เทศบาลตำบลป่าติ้ว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

 

แบบหนังสือราชการ

 • ตัวอย่าง บันทึก  [.pdf] / [.docx]
 • ตัวอย่าง หนังสือประทับตรา  [.pdf] / [.docx]
 • ตัวอย่าง หนังสือส่ง  [.pdf] / [.docx]

 

แนวทางปฏิบัติงานพัสดุ และการเงิน

 

แนวทางปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล

 

แนวทางปฏิบัติงานเทศบาล ระเบียบ กฎหมาย อื่นๆ

 • พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
 • พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 2512 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
 • พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
 • คู่มือปฏิบัติงาน อปท.
 • คู่มือ การจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • คู่มือ ชุดโปรแกรม OpenOffice
 • คู่มือ ชุดโปรแกรม PDF
 • คู่มือ แนวทางการจัดทำหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท.
 • คู่มือ มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน
 • คู่มือ มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
 • คู่มือ มาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • คู่มือ มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน
 • คู่มือ มาตรฐานตลาด
 • คู่มือ สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
 • คู่มือ หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการ เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม
 • คู่มือ การใช้งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
 • คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
 • คู่มือ การปฏิบัติตาม พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539
 • คู่มือ การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • คู่มือ การพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 • คู่มือ เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
 • คู่มือ ปฏิบัติงานสารบรรณ
 • คู่มือ ประมวลจริยธรรม
 • แนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
 • แนวทางข้อหารือกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อปท. ปี 2559-2560
 • ประเทศไทย 4.0
 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
 • ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
 • เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น
 • เศรษฐกิจพอเพียง
 • หลักธรรมาภิบาล
 • การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
 • การประเมินความเสี่ยง เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
 • การยกเลิกสำเนาเอกสาร
 • ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

พจนานุกรมสมรรถนะ

 • สมรรถนะหลัก
 • สมรรถนะผู้บริหาร
 • สมรรถนะประจำสายงาน

 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

 

แผ่นพับ โบรชัวร์

 • การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
 • ต่ออายุใบอนุญาตกิจการควบคุมประเภทที่ 3
 • ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

 • ประเภทบริหารท้องถิ่น
 • 1101 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)
 • ประเภทอำนวยการท้องถิ่น
 • 2101 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)
 • 2102 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)
 • 2103 นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)
 • 2104 นักบริหารงานสาธารณสุข (ต้น-สูง)
 • 2107 นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)
 • ประเภทวิชาการ
 • 3102 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 • 3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 • 3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 • 3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 • 3601 นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 • 3803 นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 • ประเภททั่วไป
 • 4101 เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 • 4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 • 4202 เจ้าพนักงานการคลัง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 • 4203 เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 • 4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-อาวุโส)
 • 4701 นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 • 4706 นายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 • 4801 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน-อาสวุโส)
 • 4805 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

 

รายงานจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลป่าติ้ว

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2015 nickname.it All rights reserved.