พันจ่าตรีสมาน ยิ่งยงค์

ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

09 1065 1452

นางกนกวรรณ์ ปัญจะรสสา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางศิระวุฒิ ศิริแสง

ครู

นางวิชุดา สัตย์ซื่อ

ครู

นางนงรักษ์ นนทะคุณ

ครู

นางพิศมัย หอมหวล

ครู

นางณัชธฤดี สุขสาย

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางกฤษณา สารินทร์

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางปุณยนุช ทองดวง

คนงานทั่วไป

 นางภัทรวดี มีมา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายวิรัลพัชร สิริเรืองธนชัย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสาวศิริพร ศิริวิ

คนงานทั่วไป

[ Website Policy ] [ Privacy Policy ] [ Sitemap ]

 

 

Copyright © 2015 nickname.it All rights reserved.