จ่าเอกเศรษฐไชย มีมา

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางกาญจนา มงคลเสริม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวศิรินทร์ทิพย์ สมบูรณ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายพิทักษ์ ประสงค์ทรัพย์

พนักงานขับรถ (ทักษะ)

นายปวีณ์ ยั่งยืน

คนงานทั่วไป

นายศราวุฒิ สุภาพรม

คนงานทั่วไป

[ Website Policy ] [ Privacy Policy ] [ Sitemap ]

 

 

Copyright © 2015 nickname.it All rights reserved.