2564

17 กันยายน 2564 -  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าติ้ว หมู่ที่ 5 4 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว เทศบาลตำบลป่าติ้ว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

8 สิงหาคม 2564 -  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ยส.ถ 053-002 จำนวน 2 ช่วง บ้านป่าติ้ว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว เทศบาลตำบลป่าติ้ว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

8 สิงหาคม 2564 -  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ยส.ถ 053-005 บ้านโพธา หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว  เทศบาลตำบลป่าติ้ว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

8 สิงหาคม 2564 -  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ยส.ถ 053-006 บ้านป่าติ้ว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว เทศบาลตำบลป่าติ้ว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

25 มกราคม 2564 -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ทต.053-013 สายบ้านร่มโพธิ์-ฟาร์มเอกรวี ซอยเทศบาล 4 หมู่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 มกราคม 2564 - ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาสวดอภิธรรม วัดป่าติ้ว (เครือมะยาง) หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 มกราคม 2564 - ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ทต.053-005 สายไปรษณีย์ป่าติ้ว-บ้านโพธิ์ไทร ถนนเทศบาล 5 หมู่ 5 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 มกราคม 2564 - ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ทต.053-013 สายบ้านร่มโพธิ์-ฟาร์มเอกรวี ซอยเทศบาล 4 หมู่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

11 มกราคม 2564 -ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก ซอยเทศบาล 4 หมู่ 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

4 มกราคม 2564 - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ทต.053-013 สายบ้านร่มโพธิ์-ฟาร์มเอกรวี ซอยเทศบาล 4 หมู่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (แบบ บก.01)

4 มกราคม 2564 - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ทต.053-005 สายไปรษณีย์ป่าติ้ว-บ้านโพธิ์ไทร..ถนนเทศบาล 5 หมู่ 5 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (แบบ บก.01)

 

2563

23 ธันวาคม 2563 -ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก ถนนเทศบาล 5 หมู่ 5 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

23 ธันวาคม 2563 -ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก ซอยเทศบาล 4 หมู่ 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

6 มีนาคม 2563 -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 13 หมู่ 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6 มีนาคม 2563 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 4 หมู่ 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26 กุมภาพันธ์ 2563 - ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 13 หมู่ 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

24 กุมภาพันธ์ 2563 - ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 4 หมู่ 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

14 กุมภาพันธ์ 2563 -  ประกาศ แก้ไขแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

14 กุมภาพันธ์ 2563 -  ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ถนน คสล. ซอยเทศบาล 4)

14 กุมภาพันธ์ 2563 -  ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ถนน คสล. ซอยเทศบาล 13)

24 มกราคม 2563 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล 17 หมู่ 4 หมู่ 4 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

24 มกราคม 2563 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล 4 หมู่ 12 หมู่ 4 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

21 มกราคม 2563 - โครงการต่อเติมอาคารตลาดสดพร้อมป้ายประชาสัมพ้นธ์

21 มกราคม 2563 - โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยเทศบาล 18/1 (ช่วงที่ 1) หมู่ 4 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

21 มกราคม 2563 - โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยเทศบาล 18/1 (ช่วงที่ 2) หมู่ 4 หมู่ 4 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

21 มกราคม 2563 - โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยเทศบาล 16 หมู่ 4 หมู่ 4 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

21 มกราคม 2563 - โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 5 หมู่ 5 หมู่ 4 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

 

 

[ Website Policy ] [ Privacy Policy ] [ Sitemap ]

 

 

Copyright © 2015 nickname.it All rights reserved.