2564

[สำนักงาน ก.พ.ร.] ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจและรับฟังความเห็นของประชาชนต่อการให้บริการภาครัฐตามคู่มือสำหรับประชาชน

[กรมประชาสัมพันธ์] - ผลการประกวดคลิปสั้น เล่าเรื่องราวการใช้ทรัพยากรที่ดินและการจัดการฟื้นฟูที่ดิน

2 กรกฏาคม 2564 - ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตังให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง

18 พฤษภาคม 2564 - คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลป่าติ้ว

18 พฤษภาคม 2564 - คำสั่ง การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลป่าติ้ว

8 พฤษภาคม 2564 - คำสั่ง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และมอบหมายเจ้าหหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์

8 พฤษภาคม 2564 - คำสั่ง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

14 พฤษภาคม 2564 - คำสั่ง จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลป่าติ้ว

1 มีนาคม 2564 - โครงการบริการเต็มที่ จัดเก็บภาษีถึงบ้าน

22 กุมภาพันธ์ 2564 - หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562" [ ฉบับย่อ ] [ ฉบับเต็ม ]

28 มกราคม 2564 - ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564

 

2563

7 ธันวาคม 2563 - ประกาศ แจ้งปรับปรุงการกำหนดอัตราภาษีป้ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563

7 พฤศจิกายน 2563 - ประกาศ การกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ

2 พฤศจิกายน 2563 - ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลป่าติ้ว ประจำปีงบประมาณ 2564

22 ตุลาคม 2563 - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

2 ตุลาคม 2563 - ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

30 กันยายน 2563 - รายงานแสดงจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลป่าติ้ว ประจำปีงบประมาณ 2563

25 สิงหาคม 2563 - ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น "อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น"

21 สิงหาคม 2563 - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็น อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

18 สิงหาคม 2563 - คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำนินการคัดเลือกบุคคทำหน้าที่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

17 สิงหาคม 2563 - ประกาศ รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

22 กรกฎาคม 2563 - ประกาศ การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลป่าติ้ว

22 กรกฎาคม 2563 - ประกาศ แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลป่าติ้ว

8 กรกฎาคม 2563 - การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

15 พฤษภาคม 2563 - การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ

30 มีนาคม 2563 -  ประกาศ เจตจำนงในการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

17 มีนาคม 2563 -  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลป่าติ้ว เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563

27 มกราคม 2563 - ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลป่าติ้ว

 

 

[ Website Policy ] [ Privacy Policy ] [ Sitemap ]

 

 

Copyright © 2015 nickname.it All rights reserved.