ข้อมูลทั่วไป

 

ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต และเขตการปกครอง

เทศบาลตำบลป่าติ้ว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดยโสธร ระยะห่างอำเภอเมืองยโสธร 27 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี 100 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดอำนาจเจริญ 25 กิโลเมตร เนื้อที่ และอาณาเขตห่างจากกรุงเทพฯ 650 กิโลเมตร มีพื้นที่ 5.72 ตารางกิโลเมตร จากจำนวน 3 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยมีอาณาเขต ดังนี้

 

ทิศเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินยโสธร-อำนาจเจริญ หมายเลข 202 ตรง กม. 25 ตามแนวเส้นตั้งฉาก 500 เมตร เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านหนองแข้ ฟากตะวันตกตรงริมห้วยวังกะละฝั่งใต้จากเขตที่ 2 เลียบริมห้วยวังกะละฝั่งใต้ทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางไปหนองสำโรง ฟากตะวันตก

ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ 3 เลียบตามริมห้วยวังกะละฝั่งตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินสายยโสธร-อำนาจเจริญ หมายเลข 202 – ฟากใต้ จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินสายยโสธร-อำนาจเจริญ หมายเลข 202 ตามแนวเส้นตั้งฉาก 1,000 เมตร

ทิศใต้ จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินสายยโสธร-อำนาจเจริญ หมายเลข 202 ตรง กม. 25 ตามแนวเส้นตั้งฉาก 1,000 เมตร

ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือบรรจบหลักเขตที่ 1

 

สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ

สภาพธรณีสัณฐานโดยทั่วไป เป็นที่ราบสูง ลักษณะที่ดินสลับพื้นราบ อยู่เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง 130 เมตร ไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน ไม่มีภูเขา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ

ลักษณะภูมิอากาศ แบ่งออกได้เป็น 3 ฤดูกาล

ฤดูฝน เริ่มในเดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม โดยจะมีฝนตกชุกในเดือนสิงหาคมของทุกปี

ฤดูหนาว เริ่มในเดือนตุลาคม – เดือน กุมภาพันธ์ อากาศจะเย็น โดยทั่วไปจะหนาวจัดในช่วงเดือนธันวาคมและเดือนมกราคม

ฤดูร้อน เริ่มในเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม อากาศโดยทั่วไปจะร้อนจัดในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี

 

สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลัก บางส่วนประกอบอาชีพค้าขายและรับราชการ มีการเลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ เป็นต้น ส่วนใหญ่เลี้ยงไว้บริโภค และมีบางส่วนนำมาจำหน่ายในชุมชน และประชาชนยังมีการทอผ้า ทอเสื่อ ไว้ใช้ในครัวเรือน การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจมีอัตราค่อนข้างต่ำ เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ยังมีฐานะยากจน

 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม/ขนส่ง

ก. มีเส้นทางคมนาคมหลักไปสู่อำเภออื่นและตัวจังหวัด คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 เชื่อมระหว่างอำเภอเมือง จังหวัดยโสธร กับอำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ และ ทางหลวงชนบทสายอำเภอป่าติ้ว-อำเภอกุดชุม

ข. เส้นทางคมนาคมภายในเขตเทศบาลส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยาง,ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและมีบางสายเป็นถนนลูกรัง

การไฟฟ้า

ประชาชนในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร

การประปา

การใช้น้ำประปาครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาล จากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญ

การสื่อสารและโทรคมนาคม

ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 1 แห่ง

โทรศัพท์ใช้ทั้งโทรศัพท์พื้นฐาน(โทรศัพท์บ้าน) และโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกระบบ

การใช้ที่ดิน

เทศบาลตำบลป่าติ้ว มีพื้นที่ประมาณ 5.72 ตารางกิโลเมตร การใช้ที่ดินส่วนใหญ่ใช้ในการทำเกษตรกรรม คือ ทำนา ทำไร่ และเป็นที่อยู่อาศัย มีเอกสารสิทธิ์โดยถูกต้อง มีที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ราชพัสดุ และที่ป่าสงวนบางส่วน

การจราจร

เนื่องจากปัจจุบันชุมชนเริ่มมีการขยายตัว ด้านการจราจรมีรถยนต์ประเภทต่างๆ ผ่านไปมาจำนวนมาก มีการขยายถนนหนทางให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น แต่ยังไม่มีสัญญาณไฟจราจร มีเพียงป้ายจราจรติดตามจุดเสี่ยงและตามแยกต่างๆ และเทศบาลมีโครงการปรับปรุงการจราจรในเขตเทศบาล โดยการติดตั้งกระจกนูนตามแยกและจุดเสี่ยงต่างๆ ฯลฯ

 

ด้านเศรษฐกิจ

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ค้าขายและรับราชการบางส่วน มีรายได้เฉลี่ยต่อหัว 90,885.11.-บาทต่อคนต่อปี (จากข้อมูล จปฐ. ปี พ.ศ.2554)

การอุตสาหกรรม

ปั๊มน้ำมัน จำนวน 3 แห่ง

การพาณิชยกรรม/การบริการ

การค้าขายจะดำเนินธุรกิจบริเวณตลาดสดเทศบาลและบริเวณโดยรอบ ได้แก่ ร้านค้าขายของเบ็ดเตล็ด มีสาขาธนาคารพาณิชย์ในพื้นที่ จำนวน 2 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

การท่องเที่ยว

จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟในเดือนมิถุนายนของทุกปี งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา งานประเพณีบุญเดือนสาม งานประเพณีลอยกระทง

 

ด้านสังคม

ประชากร แยกตามเพศและอายุ จำนวน 3,032 คน แยกเป็นชาย 1,520 คน หญิง 1,512 คน เป็นกลุ่มชนภายในท้องถิ่น ไม่มีการอพยพมาจากที่อื่น จำนวนหลังคาเรือน 1,026 หลังคาเรือน ดังนี้

 

อายุ          ชาย          หญิง          รวม

 

แรกเกิด-14 ปี           283           257           540

15-24 ปี           231           193           424

25-59 ปี           852           860           1,712

60 ปีขึ้นไป           154           202           356

 

รวมทั้งสิ้น           1,520           1,512         3,032

 

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2555

 

การศึกษา ศาสนา ศิลปะประเพณีและวัฒนธรรม

ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ นับถือศาสนาพุทธ ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยท้องถิ่น มีวัด 3 แห่ง คือวัดป่าติ้ว (เครือมะยาง) วัดบูรพาป่าติ้ว วัดป่าสุริยาลัย ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 2 แห่ง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าติ้วศูนย์ 1,ศูนย์2 ) มีโรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง (โรงเรียนอนุบาลโพธาภินันท์นุกูล) โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง (โรงเรียนป่าติ้ววิทยา)

 

การสาธารณสุข

โรงพยาบาลป่าติ้ว เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง

 

การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม

มีการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเชื้อในเขตเทศบาล เป็นประจำทุกเดือน

 

การชุมชนและการเคหะ มีอาคารพานิชย์

การสร้างบ้านเรือนเป็นแบบท้องถิ่นอีสาน ส่วนใหญ่เป็นบ้าน 2 ชั้นครึ่งตึกครึ่งไม้

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

อยู่ในระดับค่อนข้างดี

 

[ Website Policy ] [ Privacy Policy ] [ Sitemap ]

 

 

Copyright © 2015 nickname.it All rights reserved.