นายธงชัย ไมตรีแพน

นายกเทศมนตรีตำบลป่าติ้ว

เบอร์โทรติดต่อ 09 1065 1449

นางนงลักษณ์ พฤกษา

รองนายกเทศมนตรี

เบอร์โทรติดต่อ 09 6727 2753

ร้อยตำรวจเอกพิชัย ภูเด่นใส

รองนายกเทศมนตรี

เบอร์โทรติดต่อ 08 6227 3167

นางภาวนา บริบูรณ์

เลขานุการนายกเทศมนตรี

เบอร์โทรติดต่อ 08 1579 5059

ร้อยตำรวจเอกคมวิทย์ ประสงค์ทรัพย์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

เบอร์โทรติดต่อ 09 8104 7255

[ Website Policy ] [ Privacy Policy ] [ Sitemap ]

 

 

Copyright © 2015 nickname.it All rights reserved.