วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลป่าติ้ว เทศบาลตำบลป่าติ้ว ชุมชนน่าอยู่ นำสู่การเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การค้าและการท่องเที่ยว 3. การบริหารองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และยกระดับการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

[ Website Policy ] [ Privacy Policy ] [ Sitemap ]

 

 

Copyright © 2015 nickname.it All rights reserved.