นายเชิดศักดิ์ ไชยช่วย

ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าติ้ว

โทร. 06 4374 0783

นายทรงศักดิ์ สุวงศ์จันทร์

รองประธานสภาเทศบาลฯ

โทร. 09 8105 7294

ร้อยตำรวจโทวรเชษฐ์  สุวรรณวงษ์

เลขานุการสภาเทศบาลฯ

โทร. 09 0186 3214

นายศักดิ์สิทธิ์ โถทอง

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1

โทร. 08 3127 6221

นายประนมพร บุญทศ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1

โทร. 09 8181 0411

นายสุพจน์ จิบทอง

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1

โทร. 08 0879 0270

นายเฉลิมศักดิ์ จันโอ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

โทร. 08 2969 7930

นายโกศล แพงสุพัฒน์

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

โทร. 08 7025 6274

นางสาวสาคร โกมลวัฒน์

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1

โทร. 08 7772 9906

นางพินโย พูดดี

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1

โทร. 08 9721 0851

นางทองใส อินอ่อน

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

โทร. 09 2289 2095

นางสาวนิวาส วงค์ใส

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

โทร. 09 5856 8221

[ Website Policy ] [ Privacy Policy ] [ Sitemap ]

 

 

Copyright © 2015 nickname.it All rights reserved.