พันจ่าตรีสมาน ยิ่งยงค์

ปลัดเทศบาล

09 1065 1452

นางสาวชุติญา พูลเชื้อ

หัวหน้าสำนักปลัด

09 6410 5854

 

จ่าเอกสุรกิต บุญตา

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

08 2947 3877

นางกัญญลักษณ์ สัตย์ซื่อ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวกิ่งแก้ว พลเยี่ยม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

นางสาวสุนิสา พุทธขันธ์

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ

นายอนุวัฒน์ สัตย์ซื่อ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

สิบเอกสุรชาติ บุญบรรลุ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายธนาวุฒิ ธนภัทรทินประภา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายทิฐินันท์ อ่างทอง

คนงานทั่วไป

นายนิรันดร์ แพงมี

คนงานทั่วไป

นางสาวนุชนารถ สุนารักษ์

คนงานทั่วไป

นางสาวสุนทร ดอกดก

คนงานทั่วไป

นางชัชชญา อุดมลาภ

คนงานทั่วไป

นายโอภาส วงศ์ใส

คนงานทั่วไป

 

นายเจริญทรัพย์ อินอ่อน

คนงานทั่วไป

[ Website Policy ] [ Privacy Policy ] [ Sitemap ]

 

 

Copyright © 2015 nickname.it All rights reserved.