หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. ตำแหน่งประเภททั่วไป

2. ตำแหน่งประเภทวิชาการ

3. ตำแหน่งประเภทวิชาการ

4. ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น

5. ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น

6. ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น

7. ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น

8. ภาพการวางแผนทางเดินสายอาชีพ

 

 

 

 

 

[ Website Policy ] [ Privacy Policy ] [ Sitemap ]

 

 

Copyright © 2015 nickname.it All rights reserved.