หัวหน้าส่วนราชการ

พันจ่าตรีสมาน ยิ่งยงค์

ปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานท้องถิ่น(ระดับกลาง ))

09 1065 1452

นางสาวชุติญา พูลเชื้อ

หัวหน้าสำนักปลัด

(นักบริหารงานทั่วไป(ระดั้บต้น))

09 6410 5854

นางชิตใจ เสียมหงษ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นักบริหารงานคลัง(ระดับต้น))

06 1029 0885

นายประนม อุ้มบุญ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นักบริหารงานช่าง(ระดับต้น))

091 832 6287

จ่าเอกเศรษฐไชย มีมา

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ(ระดับต้น))

08 4824 4399

จ่าเอกสุรกิต บุญตา

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นักบริหารงานทั่วไป(ระดับต้น))

08 1000 2477

[ Website Policy ] [ Privacy Policy ] [ Sitemap ]

 

 

Copyright © 2015 nickname.it All rights reserved.