เลือกตั้งท้องถิ่น

 

 

ประกาศ คำสั่ง

บทความ เอกสารประชาสัมพันธ์

ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

28 มีนาคม 2564 - ประกาศ เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ผ.ถ. 5/8)

28 มีนาคม 2564 - ประกาศ เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ. 5/8)

28 มีนาคม 2564 - แบบรายงานการใช้สิทธเลือกตั้งและประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง

5 มีนาคม 2564 - กำหนดการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง (จพง.ปน.)

5 มีนาคม 2564 - คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ.2/3)

22 กุมภาพันธ์ 2564 - ประกาศ เรื่อง การกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลป่าติ้ว (ส.ถ./ผ.ถ.3 เขต 1)

22 กุมภาพันธ์ 2564 - ประกาศ เรื่อง การกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลป่าติ้ว (ส.ถ./ผ.ถ.3 เขต 2)

19 กุมภาพันธ์ 2564 - ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าติ้วและนายกเทศมนตรีตำบลป่าติ้ว

19 กุมภาพันธ์ 2564 - ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลป่าติ้วที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (ผ.ถ. 4/4) และประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลป่าติ้ว (ผ.ถ.4/5)

19 กุมภาพันธ์ 2564 - ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าติ้วที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 (ส.ถ.4/4) และประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าติ้ว (ส.ถ.4/5)

19 กุมภาพันธ์ 2564 - ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าติ้วที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 (ส.ถ.4/4) และประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าติ้ว (ส.ถ.4/5)

19 กุมภาพันธ์ 2564 - การพิจารณาลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งตาม พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 กรณ๊ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

17 กุมภาพันธ์ 2564 - ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลป่าติ้ว

5 กุมภาพันธ์ 2564 - ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง  และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าติ้ว และนายกเทศมนตรีตำบลป่าติ้ว

5 กุมภาพันธ์ 2564 - หนังสือที่ ลต 0012/ว214 การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

4 กุมภาพันธ์ 2564 - ประกาศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าติ้ว

4 กุมภาพันธ์ 2564 - ประกาศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลป่าติ้ว

1 กุมภาพันธ์ 2564 - คำสั่ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาล

1 กุมภาพันธ์ 2564 - ประกาศ กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

21 ตุลาคม 2563 - ประกาศ การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดยโสธร

24 กันยายน 2563 - ประกาศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ของผุ้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบล และนายกเทศมนตรี ในพื้นที่จังหวัดยโสธร

 

 

[ Website Policy ] [ Privacy Policy ] [ Sitemap ]

 

 

Copyright © 2015 nickname.it All rights reserved.