207   4 กรุณาฝากคำถามถึง สำนักงานเทศบาลตำบลป่าติ้ว

กรุณาฝากคำถามถึง สำนักงานเทศบาลตำบลป่าติ้ว
หรือ
ที่อยู่ : สำนักงานเทศบาลตำบลป่าติ้ว
419 หมู่ 4 ตำบล โพธิ์ไทร
อำเภอ ป่าติ้ว ยโสธร 35150


เว็ปไซต์ : www.tessabalpatiu.go.th

โทรศัพท์ 045 795 016
email : surakit2712@gmail.com
เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/tessabalpatiu/
1
ทต.ป่าติ้วมีประชากรเท่าไหร่ครับ
2
อายุ ชาย หญิง รวม
แรกเกิด-14 ปี 283 257 540
15-24 ปี 231 193 424
25-59 ปี 852 860 1,712
60 ปีขึ้นไป 154 202 356
รวมทั้งสิ้น 1,520 1,512 3,032

แสดงความเห็น