www.tessabalpatiu.go.th
อีเมลล์. info@tessabalpatiu.go.th, admin@tessabalpatiu.go.th (เว็บไซต์)
เบอร์โทร. 0 4579 5016
สำนักงานเทศบาลตำบลป่าติ้ว
Patiu Subdistrict Municipality Office
เทศบาลตำบลป่าติ้ว ชุมชนน่าอยู่ นำสู่การเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน

ลิงค์สำคัญ

แบบสำรวจเว็บไซต์

ท่านมีความคิดเห็นว่า
เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลป่าติ้ว
มีประโยชน์ต่อประชาชนในเทศบาลตำบลป่าติ้วในด้านใดมากที่สุด

** ผู้โหวตทั้งหมด : 0 **

แบบสำรวจความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

ประวัติความเป็นมา

 

เมื่อประมาณพุทธศักราช 2432 ภายหลังที่ไทยได้เสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศสแล้ว มีคนลาวอพยพมาทางภาคอีสานเป็นจำนวนมาก และคนภายในก็อพยพเลือกถิ่นที่อยู่ใหม่โดยทั่วไป ได้มีนายทิม วงศ์คำขาว เป็นหัวหน้าพรรคพวกอพยพมาจากบ้านถิ่น (อาฮาม) ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือห่างประมาณ 3 กิโลเมตร มาตั้งหมู่บ้านใหม่ชื่อว่า "บ้านป่าติ้ว" มีพวกติดตามมาด้วยประมาณ 10 ครอบครัว จำนวนคนประมาณ 40 คนเศษ เพราะเห็นว่าเป็นชัยภูมิเหมาะแก่การเพาะปลูก มีหนองน้ำใกล้เคียง มีสัตว์ป่านานาชนิดมากมาย อยู่มาประมาณ 6 - 7 ปี มีคนอพยพมาเพิ่มอีกประมาณ 30 ครอบครัว จำนวนคนเพิ่มขึ้นเป็น 250 คน

 

ครั้นต่อมาถึงปีพุทธศักราช 2476 หลังจากตั้งหมู่บ้านมาได้ประมาณ 40 ปี กรมทางหลวงแผ่นดินได้ตัดถนนเชื่อมระหว่างอำเภอยโสธร ถึงอำเภออำนาจเจริญ และอำเภอเขมราฐ ผ่านหมู่บ้านป่าติ้ว ชื่อถนน "อรุณประเสริฐ" พระอุปัชฌาย์บุญมา เจ้าอาวาสวัดบ้านป่าติ้วเก่า ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านใหม่ พิจารณาเห็นว่าหมู่บ้านนี้เป็นที่อับไม่มีทางที่จะเจริญได้ จึงชักชวนราษฎรบ้านป่าติ้วเก่า อพยพมาอยู่สมทบและได้สร้างวัดขึ้นใหม่ชื่อว่า "วัดโพธาบัลลังก์" (วัดป่าสุริยาลัย) ตั้งแต่นั้นมาหมู่บ้านนี้ ก็ขยายใหญ่ขึ้น มีคนจีนเข้ามาตั้งร้านค้าขาย 2 ราย มีความร่ำรวย คนไทยเห็นเป็นตัวอย่างก็ตั้งร้านค้าขายขึ้นบ้าง ชั่วระยะไม่นานก็มีถึง 20 - 30 คูหา เนื่องจากหมู่บ้านนี้เป็นจุดศูนย์กลางหมู่บ้านอื่น ๆ และทางคมนาคมสะดวก จึงเกิดเป็นศูนย์การค้าขายย่อย ๆ จนเป็นที่รู้จักกันทั่วไป และมีความเจริญขึ้นมาเรื่อย ๆ ทางราชการได้ตั้งเป็นหมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ไทร อยู่ในความปกครองของอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 3 กิโลเมตร การไปติดต่อกับอำเภอต้องเดินเท้าหรือเกวียน หรือถ้าหากจะโดยสารรถยนต์ก็ต้องเดินทางไปที่อำเภอยโสธรก่อน แล้วจึงต่อไปยังอำเภอคำเขือนแก้ว ราษฎรได้รับความลำบากเป็นอย่างยิ่ง

 

ต่อมาพุทธศักราช 2509 กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศตั้งเป็นกิ่งอำเภอป่าติ้ว ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2509และต่อมาเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2510 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลป่าติ้ว กิ่งอำเภอป่าติ้ว อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดอุบลราชธานี ตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 หลังจากตั้งเป็นกิ่งอำเภอมาได้ 3 ปี ก็มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นอำเภอป่าติ้ว เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พุทธศักราช 2512

 

เมื่อปีพุทธศักราช 2515 ทางราชการได้ประกาศจัดตั้งจังหวัดยโสธรขึ้นใหม่ โดยแยกอำเภอยโสธร อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอมหาชนะชัย อำเภอกุดชุม อำเภอเลิงนกทา และอำเภอป่าติ้ว รวม 6 อำเภอ จากจังหวัดอุบลราชธานี มาตั้งเป็นจังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พุทธศักราช 2515 ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 70 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2515 อำเภอป่าติ้ว จึงอยู่ในความปกครองของจังหวัดยโสธรจนถึงปัจจุบัน

 

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เทศบาลตำบลป่าติ้ว ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลป่าติ้วขึ้นเป็นเทศบาลตำบลป่าติ้ว ตามผลของพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542