www.tessabalpatiu.go.th
อีเมลล์. info@tessabalpatiu.go.th, admin@tessabalpatiu.go.th (เว็บไซต์)
เบอร์โทร. 0 4579 5016
สำนักงานเทศบาลตำบลป่าติ้ว
Patiu Subdistrict Municipality Office
เทศบาลตำบลป่าติ้ว ชุมชนน่าอยู่ นำสู่การเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน

ลิงค์สำคัญ

แบบสำรวจเว็บไซต์

ท่านมีความคิดเห็นว่า
เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลป่าติ้ว
มีประโยชน์ต่อประชาชนในเทศบาลตำบลป่าติ้วในด้านใดมากที่สุด

** ผู้โหวตทั้งหมด : 0 **

แบบสำรวจความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

                                                                                                               2566                                                                                                               

ประชาสัมพันธ์่การดำเนินการตามโครงการบริการเต็มที่จัดเก็บภาษีถึงบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศรายชื่อพนักงาน่่เทศบาลสามัญ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ "ดีเด่น" ในรอบการประเมินครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส "วันเทศบาล" ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 24 เมษายน 2566

ประกาศ การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอป่าติ้ว ประจำปี พ.ศ.2566 

ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566

ประกาศลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี พ.ศ.2566

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่องจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวนเขตเลือกตั้ง และท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง 

ประกาศผลการพิจารณาการช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง (รายนางกว้าง จ้อยน้อย นางยุพิน สุนทรา)

ประกาศผลการพิจารณาการช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (รายนางบุญชู พงษ์พันธ์)

ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินการรับสมัครเด็กปฐมวัยชั้นเตรียมอนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าติ้ว

ประกาศมาตรการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566

ประกาศให้การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง

ประกาศการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567


 

 

2565

ประชาสัมพันธ์การรับโอน นักวิชาการเงินและบัญชี , นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ประชาสัมพันธ์การรับโอน ผอ.กองช่าง กรณีเกษียณอายุราชการ

ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง

ประกาศการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอป่าติ้ว ประจำปี พ.ศ.2565  (กำหนดการจัดงาน)

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศ การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศให้การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

2564


30 กันยายน 2564 - ประกาศยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้่ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์


28 กันยายน 2564 - ประกาศผลการพิจารณาการช่วยเหลือประชาชน ผู้ป่วยที่ยากไร้ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต


[สำนักงาน ก.พ.ร.] ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจและรับฟังความเห็นของประชาชนต่อการให้บริการภาครัฐตามคู่มือสำหรับประชาชน


[กรมประชาสัมพันธ์] - ผลการประกวดคลิปสั้น เล่าเรื่องราวการใช้ทรัพยากรที่ดินและการจัดการฟื้นฟูที่ดิน


2 กรกฏาคม 2564 - ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตังให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง

28 มิถุนายน 2564 - ข่าวประชาสัมพันธ์ แม่ใคร  มีชัย รับโล่ห์วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี 2564


18 พฤษภาคม 2564 - คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลป่าติ้ว


18 พฤษภาคม 2564 - คำสั่ง การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลป่าติ้ว


8 พฤษภาคม 2564 - คำสั่ง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และมอบหมายเจ้าหหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์


8 พฤษภาคม 2564 - คำสั่ง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ


14 พฤษภาคม 2564 - คำสั่ง จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลป่าติ้ว


1 มีนาคม 2564 - โครงการบริการเต็มที่ จัดเก็บภาษีถึงบ้าน


22 กุมภาพันธ์ 2564 - หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562" [ ฉบับย่อ ] [ ฉบับเต็ม ]


28 มกราคม 2564 - ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564


 

2563


7 ธันวาคม 2563 - ประกาศ แจ้งปรับปรุงการกำหนดอัตราภาษีป้ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563


7 พฤศจิกายน 2563 - ประกาศ การกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ


2 พฤศจิกายน 2563 - ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลป่าติ้ว ประจำปีงบประมาณ 2564


22 ตุลาคม 2563 - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2564


2 ตุลาคม 2563 - ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564


30 กันยายน 2563 - รายงานแสดงจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลป่าติ้ว ประจำปีงบประมาณ 2563


25 สิงหาคม 2563 - ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น "อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น"


21 สิงหาคม 2563 - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็น อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น


18 สิงหาคม 2563 - คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำนินการคัดเลือกบุคคทำหน้าที่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น


17 สิงหาคม 2563 - ประกาศ รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น


22 กรกฎาคม 2563 - ประกาศ การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลป่าติ้ว


22 กรกฎาคม 2563 - ประกาศ แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลป่าติ้ว


8 กรกฎาคม 2563 - การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง


15 พฤษภาคม 2563 - การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ


30 มีนาคม 2563 -  ประกาศ เจตจำนงในการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


17 มีนาคม 2563 -  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลป่าติ้ว เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563


27 มกราคม 2563 - ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลป่าติ้ว