www.tessabalpatiu.go.th
อีเมลล์. info@tessabalpatiu.go.th, admin@tessabalpatiu.go.th (เว็บไซต์)
เบอร์โทร. 0 4579 5016
สำนักงานเทศบาลตำบลป่าติ้ว
Patiu Subdistrict Municipality Office
เทศบาลตำบลป่าติ้ว ชุมชนน่าอยู่ นำสู่การเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน

ลิงค์สำคัญ

แบบสำรวจเว็บไซต์

ท่านมีความคิดเห็นว่า
เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลป่าติ้ว
มีประโยชน์ต่อประชาชนในเทศบาลตำบลป่าติ้วในด้านใดมากที่สุด

** ผู้โหวตทั้งหมด : 0 **

แบบสำรวจความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กองสาธารณสุข

 
 
 
 
 
 

จ่าเอกเศรษฐไชย มีมา

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 
     

 

 นางภาวิณี  นพพิบูลย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

 

 

  ว่าง

นางกาญจนา มงคลเสริม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก

     

นายพิทักษ์ ประสงค์ทรัพย์

พนักงานขับรถ (ทักษะ)

นายปวีณ์ ยั่งยืน

คนงานทั่วไป

นายศราวุฒิ สุภาพรม

คนงานทั่วไป