www.tessabalpatiu.go.th
อีเมลล์. info@tessabalpatiu.go.th, admin@tessabalpatiu.go.th (เว็บไซต์)
เบอร์โทร. 0 4579 5016
สำนักงานเทศบาลตำบลป่าติ้ว
Patiu Subdistrict Municipality Office
เทศบาลตำบลป่าติ้ว ชุมชนน่าอยู่ นำสู่การเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน

ลิงค์สำคัญ

แบบสำรวจเว็บไซต์

ท่านมีความคิดเห็นว่า
เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลป่าติ้ว
มีประโยชน์ต่อประชาชนในเทศบาลตำบลป่าติ้วในด้านใดมากที่สุด

** ผู้โหวตทั้งหมด : 0 **

แบบสำรวจความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กองการศึกษา

 
 
 
 
 
 พันจ่าตรีสมาน ยิ่งยงค์

ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

09 1065 1452

 
 
 นางกนกวรรณ์ ปัญจะรสสา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 
 
 
นางศิระวุฒิ ศิริแสง
ครู
นางวิชุดา สัตย์ซื่อ
ครู
นางนงรักษ์ นนทะคุณ
ครู
     
     
นางพิศมัย หอมหวล
ครู
นางสาวคณิตรา  สุวรรณไตรย์
ครูผู้ช่วย
นางณัชธฤดี สุขสาย
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
     
     
 
นางภัทรวดี มีมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางกฤษณา สารินทร์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางปุณยนุช ทองดวง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
     
     
     
 นางสาวกรรณิการ์ ประชุมชัย
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวศิริพร ศิริวิ
คนงานทั่วไป
 นางสาวสุธาสินี  พุทธพรหม
คนงานทั่วไป